Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Både sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder och ett effektivt sätt att undvika soteld. 

I Trosa kommun utförs sotning av Kustsotarna - Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB

 

 • Sotning

  Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

  Varje kommun bestämmer själv hur ofta olika typer av eldstäder ska sotas. Kraven på sotning utgår från Lagen om skydd mot olyckor, LSO.

 • Brandskyddskontroll

  Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risk för brand. Man undersöker att anläggningen (till exempel pannan eller eldstaden) fungerar som den ska och att rökkanalerna är hela och täta.

  Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel


  Kontrollen genomförs huvudsakligen okulärt, men vid misstanke om felaktigheter kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

  Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

  För mer information, se MSBFS 2014:6, föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

   

 • När och hur ofta ska man sota och genomföra brandskyddskontroll?

  Brandskyddskontroll
  Du ska göra en brandskyddskontroll vart tredje eller vart sjätte år, beroende på hur mycket du eldar. Om du bara eldar för trivselns skull behöver du normalt sett inte göra kontrollen mer än vart sjätte år.

  Sota
  Hur ofta du ska sota beror också på hur mycket du eldar. Om eldstaden är den främsta värmekällan i ett rum eller om en vedspis används för matlagning ska den sotas varje år. I annat fall ska du sota vart tredje år.

 • Sota själv eller låta någon annan göra det?

  Om du vill anlita ett annat företag för sotning (eller sota själv) behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos kommunen. Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som den skorstensfejarmästare kommunen har har avtal med.

  Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser. 

  Läs mer egensotning och ansökan

 • Ny eldstad eller ändring i eldstad

  Skriftlig anmälan ska göras till kommunen, se Anmälan Eldstad. Anmälan är avgiftsbelagd.

   

 • Taksäkerhet

  För att sotning ska kunna genomföras på ett säkert sätt hos dig behöver du tänka på några saker. Läs mer här om taksäkerhet och vad man ska tänka på som fastighetsägare.

  Mer information hittar du på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats

Kontakt

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22