Luftkvalitet

Luften som vi andas har stor betydelse för vårt välbefinnande och hälsa. Halten av luftföroreningar beror på såväl lokala som avlägsna källor. En betydande del kommer från vägtrafiken. Det finns ett antal miljökvalitetsnormer för luft och det är upp till varje kommun att kontrollera att de uppfylls. Trosa kommun är sedan 2014 medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, vilket innebär att förbundet utför mätningar och beräkningar för att uppfylla dessa krav.