Naturvård

I Trosa kommun finns fantastiskt fina naturområden som är viktiga att värna om. Här kan man uppleva allt från vackra skärgårdsöar och blommande ängar till våtmarker och trollska skogar. En del naturtyper har skapats av människan och är beroende av skötsel, som t.ex. bete och slåtter, för att finnas kvar medan andra områden gynnas av fri utveckling.  Naturvårdsarbetet handlar både om att skydda värdefulla naturområden och om att bevara tätortsnära grönytor när staden växer.

Ett viktigt mål med naturvården är också att stärka folkhälsan och friluftslivet. Närhet till naturområden är viktig för människors hälsa. Forskning visar att vi mår bra av att vistas ute i naturen, blodtrycket sänks, stressen avtar och koncentrationsförmågan ökar. Läs mer om natur och hälsa i Naturvårdsverkets skrift Naturen som kraftkälla.

Sverige är ett av få länder där alla har rätt att vistas i naturen på lika villkor - något som är värt att värna om! Läs mer om Allemansrätten.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se