Skyddad natur i Trosa kommun

Ungefär en fjärdedel av mark- och vattenområdena i Trosa kommun har någon form av skydd med stöd av lagen. Inom Trosa kommun finns förutom naturreservat, Natura 2000-områden och riksintressen även flera biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, fågel- och sälskyddsområden och andra värdefulla naturområden. Gå in på Skogens Pärlor för att se en översikt över värdefulla naturmiljöer nära dig! 

Naturreservat

I Trosa kommun finns totalt 16 stycken naturreservat. Tre av dessa är kommunala naturreservat,  Tomtaklintskogens naturreservat i Trosa och Lånestahedens naturreservat i Vagnhärad, samt Kråmö naturreservat i Trosa skärgård (som även är ett marint naturreservat).

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom hela EU med syfte att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. I Trosa kommun finns 12 Natura 2000-områden. De flesta av dessa är också en del av ett naturreservat.  

Du hittar kommunens naturreservat, Natura 2000-områden och mycket mer i Trosas Naturkarta och i länsstyrelsens besöksguide.

 

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se