Vattenvård

Vattenvård syftar till ett ekologiskt hållbart nyttjande och bevarande av våra hav, sjöar och vattendrag. Kommunen arbetar med vattenfrågor på många olika nivåer. Det handlar tex om VA-verksamhet, inventering av enskilda avlopp och strandskydd. Men även om att ta bort vandringsvägar och restaurera reproduktionsområden för fisk, att anlägga våtmarker för att minska näringsläckage och att motverka spridning av miljögifter från båtbottenfärger genom att bl.a. tillhandahålla en båtbottentvätt. Kommunen stödjer också forskningsprojekt. Ett exempel på det är musselodling som metod för att minska övergödning i Östersjön. 

En stor del av vattenvårdsarbetet sker över kommun- och länsgränser med fokus på vattnets naturliga avrinningsområden. Därför ingår Trosa kommun i två vattenvårdsförbund.

Trosaåns Vattenvårdsförbund

Våren 2010 bildades Trosaåns Vattenvårdsförbund där kommunerna Trosa, Gnesta, Södertälje och Nyköping tillsammans arbetar med att skapa förutsättningar för så god vattenkvalitet som möjligt längs med hela Trosaåns avrinningsområde.

Svealands Kustvattenvårdsförbund

Svealands Kustvattenvårdsförbund består av flera kommuner, länsstyrelser, landsting, företag och organisationer. Förbundet har bildats för att bidra till en förbättrad vattenkvalitet inom hela verksamhetsområdet, vilket omfattar kustvattnet i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län.

Läs mer om Trosas skärgård och omgivande kustvatten på Svealandskustens hemsida

Hitta information om ditt vatten

På VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kan du söka uppgifter i en databas för sjöar och vattendrag i hela Sverige.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se