Folkhälsa

Folkhälsoarbetet är en viktig del i kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och i Trosa ska all kommunal verksamhet genomsyras av ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsa har en naturlig koppling till de flesta av kommunens kärnverksamheter. Det handlar i stort om att skapa goda förutsättningar för invånarna att kunna utveckla och bibehålla en god hälsa. Detta görs bland annat genom:

  • att skapa naturliga mötesplatser, goda förutsättningar för kultur- & fritidsaktiviteter och närhet till naturområden.
  • miljö- och hälsoskydd.
  • miljöövervakning som tex vatten- och luftkvalitet. 
  • utveckling av bebyggelse, gång- och cykelvägar mm.
  • att skapa trygga miljöer och god trafiksäkerhet.
  • planering av hur skola, förskola och äldreomsorg bedrivs.
  • att erbjuda särskilt stöd vid behov.
  • att inbjuda till dialog och delaktighet.

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utveckling av folkhälsan i kommunen.

Folkhälsa på nationell nivå

Det finns dock mycket som kommunerna inte kan styra över när det gäller folkhälsan. Regering och riksdag fattar till exempel många avgörande beslut som direkt påverkar människors förutsättningar att tillgodose olika behov. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Regeringen fattade 2018 beslut om åtta målområden för folkhälsan. Du kan läsa mer om dem på Folkhälsomyndighetens hemsida

Kontakt

Charlotte Jibréus
Ansvarig för frågor gällande folkhälsa
Tel: 0156-523 70
Charlotte.Jibreus@trosa.se