Syfte och mål med bidragsgivningen i Trosa kommun

Syfte

Trosa kommuns stöd till föreningslivet tar avstamp i Fastlagd kurs för Trosa kommun, med målsättningen att verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra ideella organisationer.

Bidragsgivningen ska vara ett stöd till föreningslivet i Trosa kommun, där föreningarna har en demokratisk, opolitisk, sekulär och ideell verksamhet som skapar meningsfull och innehållsrik fritid samt förutsättningar för god folkhälsa.

Mål

  1. Föreningslivet erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter i hela Trosa kommun,
  2. Föreningslivet främjar barns och ungas deltagande i kultur- och fritidslivet,
  3. Föreningslivet främjar samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv, entreprenörer och Trosa kommuns olika verksamheter,
  4. Föreningslivet främjar integration, jämställdhet och tillgänglighet för alla kommunens invånare,
  5. Föreningslivet bidrar till en aktiv livsstil och motverkar missbruk i alla dess former.

Trosa kommun har två typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud: kontantbidrag, t.ex. aktivitetsbidrag, driftbidrag, ledarutbildningsbidrag, arrangemangsbidrag och startbidrag, och subventionerade lokalkostnader. Anläggningar som kommunen har huvudansvaret för och som hyrs ut per timme subventioneras med lägre timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med kontantstöd.

Beslut om bidrag fattas av ansvarig tjänsteperson utifrån gällande regelverk och meddelas föreningen, om inget annat framgår av bidragsreglerna.

Bidragsreglerna utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov inför varje ny mandatperiod, minst vart fjärde år.