Hur ansöker man om bidragsberättigande?

Beslut om bidragsberättigande fattas i kultur- och fritidsnämnden. För att ansöka om bidragsberättigande ska föreningen registrera sig i Trosa kommuns föreningsregister. OBS: kontrollera att föreningen inte redan finns registrerad. I så fall, kontakta kultur- och föreningschefen. Ansökan behandlas i närmast kommande nämndsammanträde, förutsatt att ärendet inkommit i tid för ärendeberedning.

Till ansökan ska bifogas:

  • Information som styrker att samtliga kriterier för bidragsberättigande uppfylls,
  • Verksamhetsplan som beskriver det kommande årets verksamhet.

Ny startade föreningar (ej aktiv tid längre än 12 månader) beviljas i samband med bidragsberättigande ett startbidrag om 3 000 kr.

Läs också vad Skatteverket har för regelverk kring bildande av föreningar och stiftelser.

Vad är bidragsberättigande?
Hur bibehåller föreningen sitt bidragsberättigande?