Hur bibehåller föreningen sitt bidragsberättigande?

En förening som beviljats bidragsberättigande behåller inte detta berättigande per automatik. För att bibehålla bidragsberättigandet ska föreningen årligen redovisa:

  • Verksamhetsberättelse för föregående år
  • Reviderad årsredovisning
  • Budget för kommande år
  • Verksamhetsplan för kommande år
  • Ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet
  • Medlemsantal, fördelat på ålder (0-20 år, 20+ år) och kön (kvinnor/män)

Redovisningen görs genom Interbook GO.

Föreningen har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på så sätt som kommunen bestämmer.

Kommunen äger rätt att kontrollera närvarokort och antal betalande medlemmar i bidragsberättigad ålder, upprättad medlemsmatrikel eller upprättad genom vederbörande riksorganisations revisor eller notarius publicus, undertecknat intyg rörande organisationens medlemstal.

Föreningen har även skyldighet att årligen uppdatera sina uppgifter i Trosa kommuns föreningsregister, delta i sammankomster som initierats av Trosa kommun samt på begäran kunna intyga att samtliga kriterier för bidragsberättigande uppfylls.

Det åligger bidragsmottagande förening att förvara vid ansökan åberopande handlingar i minst fem år efter bidragsårets utgång.

Bidrag som utbetalats på grund av felaktiga ansökningsuppgifter, eller som av någon orsak inte kunnat utnyttjas, medför återbetalningsskyldighet.

En förening som underlåter att uppfylla dessa skyldigheter kan komma att fråntas sitt bidragsberättigande. Om föreningen underlåter att redovisa efterfrågade dokument för att bibehålla sitt bidragsberättigande kommer föreningen att nekas rätten att söka bidrag och hyra lokaler till föreningstaxa till dess att dokumenten inlämnats.

Vad är bidragsberättigande?
Hur ansöker föreningen om bidragsberättigande?