LSS

Stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Denna lag är till för dig med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Lagen garanterar att du ska ha goda levnadsvillkor och få den hjälp du behöver i det dagliga livet samt kunna påverka det stöd och den service du har rätt till. 

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra personkretsen som beskrivs i lagstiftningen, LSS 1 §.

LSS personkrets delas in i tre grupper

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd

När du söker stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör den beskrivna personkretsen enligt LSS 1§. Därefter prövas om du har rätt till den insatsen du sökt, enligt LSS 7§. De som inte omfattas av LSS personkrets kan få hjälp och stöd prövat enligt socialtjänstlagen.

Stöd och service enligt LSS får du när det inte räcker med hjälpmedel eller andra insatser, och du behöver stöd från andra personer för att klara ett vardagligt liv. Det kan till exempel handla om att behöva hjälp att kommunicera med andra, hjälp att förstå eller sköta sin personliga hygien. 

Mer information

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Läs mer om funktionsnedsättning på 1177 Vårdguiden.
Du kan även vända dig till Habiliteringsverksamheten

Kontakt

Mottagningstelefon äldreomsorg
0156-522 00
Telefontid vardagar 8.30-12.00
bistandshandlaggare@trosa.se

Mirna Basic
Myndighetschef 
Tel vxl: 0156-520 00
mirna.basic@trosa.se 

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS