Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning av kommunala gator och vägar utförs av kommunens drift- och underhållsentreprenör TROTAB.

TROTAB underhåller Trosa kommuns gator/vägar samt gång- och cykelvägar. Trafikverket underhåller Västerleden, Stationsvägen, Kalkbruksvägen, Ådavägen och Stensundsvägen från korsningen Långnäs och österut. Läs gärna mer om vem som ansvarar för gator och vägar i Trosa kommun.

Snöröjning

Snöröjning påbörjas vid ett snödjup av 5 cm.

Huvudvägar med kollektivtrafik eller vägar som det är hög trafikbelastning på med mycket genomfartstrafik ska vara åtgärdade inom 6 timmar. Gång- och cykelvägar ska vara åtgärdade inom 6 timmar. Lokalgator och parkeringar ska vara åtgärdade inom 8 timmar.

Kompletterande plogning ska vara utförd inom 12 timmar.

Framkomligheten på huvudgator prioriteras vilket kan innebära att man ibland måste öppna dessa för att senare återkomma för efterplogning och putsning. Att snöröja och sanda hela kommunen efter ett kraftigt snöfall kan ta upp till 12 timmar efter att snöfallet upphört.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs när halka råder eller när risk för halka uppstår. Detta påbörjas efter inspektion där halka konstaterats. Åtgärdstiderna är desamma som för snöröjning. Branta backar, korsningar, övergångsställen och busshållplatser prioriteras. Grusvägar som t.ex. ågator och liknande är generellt svårare att halkbekämpa än asfalterade eller stenlagda vägar och fotgängare bör iaktta försiktighet på dessa vägar.

Snöupplag

Vid stort snödjup får vi stora snömängder på olika platser, t.ex. parkeringsplatser och vägkorsningar, vändplaner, smala gator m.m. Vi transporterar då bort snön och lägger det på upplag. 

Så kan du hjälpa till

Snö från tomt och fastighetsinfart får inte forslas ut på gatumark. Tänk på att grenar som hänger ut över gatumark är ett hinder vid snöröjning och måste sågas ned! Respektera gällande parkeringsregler. Underlätta för snöröjningen genom att undvika att parkera på gator och vägar så länge snöröjning pågår. Ibland kan det vara svårt för snöröjningsenheterna att få utrymme då bilar står parkerade och därmed hindrar att arbetet utförs på bästa sätt.

Fastighetsägare 

Som fastighetsägare har du enligt lag skyldigheter och åtaganden kring snöröjning och halkbekämpning. Inom detaljplanelagt område ansvarar fastighetsägaren för att gångutrymmen i direkt anslutning till fastigheten blir snöröjda och halkbekämpade. Dessa snömängder får ej skottas ut på körbanan p.g.a. olycksrisken. 

Om det bildas en snövall mot infarten som ett resultat av kommunens plogning ansvarar fastighetsägaren för att avlägsna den.