Snöröjning och halkbekämpning

Närbild på Östra Långgatan halkbekämpad med grus

Vintersäsongen omfattar perioden 15 oktober - 15 april. Trosa kommuns drift- och underhållsentreprenör Orca Entreprenad AB utför snöröjning och halkbekämpning av kommunala gator och vägar samt underhåller Trosa kommuns gator/vägar och gång- och cykelvägar. Trafikverket underhåller Västerleden, Stationsvägen, Kalkbruksvägen och Ådavägen. Läs gärna mer om vem som ansvarar för gator och vägar i Trosa kommun.

 • Snöröjning

  Snöröjning av huvudgator, gång- och cykelvägar samt trottoarer påbörjas vid ett snödjup av 5 cm. För lokalgator och P-platser påbörjas plogning vid ett snödjup på 7 cm.

  Huvudvägar med kollektivtrafik eller vägar som det är hög trafikbelastning på med mycket genomfartstrafik ska vara åtgärdade inom 6 timmar. Detta gäller även gång- och cykelvägar samt trottoarer. Lokalgator och parkeringar ska vara åtgärdade inom 10 timmar.

  Kompletterande plogning ska vara utförd inom 12 timmar.

  Framkomligheten på huvudgator prioriteras vilket kan innebära att man ibland måste öppna dessa för att senare återkomma för efterplogning och putsning. Att snöröja och sanda hela kommunen efter ett kraftigt snöfall kan ta upp till 12 timmar efter att snöfallet upphört.

  Snöupplag

  Om vi får stora snömängder på våra parkeringsplatser, gator, trottoarer och gång- och cykelvägar, transporteras och tippas snön på naturmark på någon av våra tre uppsamlingsplatser: intill hundrastgården längs Strandvägen i Trosa, vid Askögatan förbi Vikstensgatan i Trosa samt vid Centrumvägen mellan Stenåldersvägen och Bronsåldersvägen i Vagnhärad.

 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning utförs när halka råder eller när risk för halka uppstår. Detta påbörjas efter inspektion där halka konstaterats. Branta backar, korsningar, övergångsställen och busshållplatser prioriteras. Träbroar och grusvägar som t.ex. ågator och liknande är generellt svårare att halkbekämpa än asfalterade eller stenlagda vägar, och fotgängare bör iaktta försiktighet på dessa platser.

 • Fastighetsägare

  Som fastighetsägare har du enligt lag skyldigheter och åtaganden kring snöröjning och halkbekämpning. Inom detaljplanelagt område ansvarar fastighetsägaren för att gångutrymmen i direkt anslutning till fastigheten blir snöröjda och halkbekämpade. Dessa snömängder får ej skottas ut på körbanan p.g.a. olycksrisken. 

  Om det bildas en snövall mot infarten som ett resultat av kommunens plogning ansvarar fastighetsägaren för att avlägsna den.

  Hämta sand och grus

  Trosa kommun har på samtliga återvinningsstationer i tätorterna sandlådor med flis/grus (krossat bergmaterial i fraktionen 3/6 mm). Där är det möjligt för fastighetsägare att hämta flis/grus för sandning av trottoar eller uppfart. Ta med hink och skyffel, max 1-2 hinkar. Skulle det vara tomt i sandlådan tar vi tacksamt emot en felanmälan, så fyller vi på så snart som möjligt.

  Så kan du hjälpa till

  Snö från tomt och fastighetsinfart får inte forslas ut på gatumark. Tänk på att grenar som hänger ut över gatumark är ett hinder vid snöröjning och måste sågas ned! Respektera gällande parkeringsregler. Underlätta för snöröjningen genom att undvika att parkera på gator och vägar så länge snöröjning pågår. Ibland kan det vara svårt för snöröjningsenheterna att få utrymme då bilar står parkerade och därmed hindrar att arbetet utförs på bästa sätt.