Vägbidrag

Regler för enskilda vägbidrag är beslutade av Teknik- och servicenämnden 2015-08-27, § 56.

Trosa kommun betalar ut bidrag till enskilda vägföreningar inom kommunen för drift och underhåll av väg/vägar. Ansökan om bidrag skickas in till tekniska enheten som utreder om föreningen/ägare av väg är berättigad ett bidrag för skötsel av väg.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att få bidrag:

  • Väg ska vara öppen för allmän trafik året om och vara i sådant skick att de kan trafikeras.
  • Bidrag till vägar där vägen i hela sin längd är utfartsväg för fast året runt boende. Med fast året runt boende avses person som är mantalsskriven där.
  • Bidrag utgår endast till väg med totallängd om minst 300 meter.
  • Bidrag utgår inte till intern förbindelseväg i radhusområden, motsvarande inom kommunens tätorter.
  • Bidrag utgår inte till gång och cykelvägar.
  • Bidraget ska täcka en del av drift och underhållskostnader för enskilda vägar där väghållare är annan en stat och kommun.
  • Bidrag utgår till vägar inom vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar m.m. där Trafikverket betalar ut vägbidrag, enligt förteckning som årligen upprättas av Trafikverket.

Tekniska enheten annonserar i lokalpress under hösten att bidrag finns att söka.

Förstagångssökare ska presentera att man uppfyller de krav som ställs där även karta och kontaktuppgifter till vägansvarig ska vara med. Ansökan skickas in per mail till Tekniska enheten via tekniska@trosa.se som därefter utreder och beslutar om bifall eller avslag.

Tekniska enheten upprättar förteckning över godkända bidragstagare.

Utbetalning av bidrag sker under januari-februari varje år.