Senaste notiser

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Fall av covid-19 inom äldreomsorgen
Fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Vi uppdaterar veckovis utifrån uppgifter från Region Sörmland.

Dags att läsa av din vattenmätare
Dags att läsa av din vattenmätare

För dig som har en analog vattenmätare kommer det en gång varje år ett självavläsningskort hem, där du som fastighetsägare rapporterar in din mätarställning till kommunen. Det gör vi för att få in en exakt uppgift på hur stor din faktiska årsförbrukning är.

Ek vid Viktoriagatan kommer genomgå ett mindre beskärningsarbete
Ek vid Viktoriagatan kommer genomgå ett mindre beskärningsarbete

Under slutet av v.16 ska eken intill Matstudion genomgå ett mindre beskärningsarbete i trädkronan. Arbetet kan kräva att vägen stängs av under en kortare stund för att säkerställa trafiksäkerhet.

Högbergsgatans vägarbete går in i en ny fas
Högbergsgatans vägarbete går in i en ny fas

Från och med v. 16 kommer arbetet vid Högbergsgatan att gå in i en ny fas där befintlig trottoar på Högbergsgatans västra sida kommer att fräsas bort. Arbetet görs för att skapa en ny belyst gång- och cykelväg längs Högbergsgatan mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan. Den nya fasen innebär en ökad påverkan för främst förbipasserande gång- och cykeltrafikanter.

17/4 stänger mottagningen av produkter som går till Återvinningsbutiken
17/4 stänger mottagningen av produkter som går till Återvinningsbutiken

På Korslöt återvinningscentral har man kunnat lämna in saker man inte längre använder till det som kallas återbruket. Sakerna har därefter skickats till Återvinningsbutiken för försäljning. Då Återvinningsbutiken varit stängd sedan början av november 2020 behöver nu mottagningen av produkter nu tillfälligt stoppas på grund av för många varor i butiken.

Skapandet av nya sporthallen och isrinken inleds
Skapandet av nya sporthallen och isrinken inleds

Från och med vecka 16 kommer parkeringen mellan Tomtaklintskolan och vårdcentralen att upphöra och ingå i arbetsområdet för byggnationen av den nya sporthallen och konstfrusna isrinken. Berörd personal och elevgrupper har blivit informerade om de tillfälliga parkeringslösningar som upprättats intill verksamheten.

Vem får Trosa kommuns miljöpris 2021?
Vem får Trosa kommuns miljöpris 2021?

Lämna ditt förslag med motivering senast den 25 april för den person, grupp, förening eller organisation inom Trosa kommun som gjort en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling. Pristagaren erhåller diplom samt 5 000 kronor.

Förlängning av skärpta regionala rekommendationer för Södermanland
Förlängning av skärpta regionala rekommendationer för Södermanland

Onsdagen 31 mars förlängdes de skärpta rekommendationerna i Södermanland som införts med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och den brittiska mutationen av viruset

Trosa kommun närmar sig målet om 98 % med snabbt bredband
Trosa kommun närmar sig målet om 98 % med snabbt bredband

Den senaste bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen undersöker hur många hushåll som har tillgång till snabbt bredband. För Trosa kommun konstaterar Pts drygt 93 %.

Ett säkert vårtecken – nu påbörjas sandupptagningen
Ett säkert vårtecken – nu påbörjas sandupptagningen

Det har nu blivit tillräckligt varmt för att sanden och gruset ska kunna sopas bort utan risk för blixthalka efter en frostnatt. Nu påbörjar Bite sandupptagningen runtom i kommunen. Som vanligt gäller att gruset ska vara avlägsnat innan 1 maj. Som fastighetsägare får du gärna hjälpa till genom att sopa ut grus från trottoaren.

Gatubelysning byts ut längs Östra Långgatan
Gatubelysning byts ut längs Östra Långgatan

Från mitten av april kommer Bite att utföra ett planerat arbete med att byta ut befintlig gatubelysning längs Östra Långgatan. Arbetet berör nio stolpar och armaturer mellan Smäckbrogatan och Strömgatan där samtliga är placerade på den västra sidan av Östra Långgatan.

Förlängt beslut om växelvis när- och distansundervisning t.o.m. 30 april
Förlängt beslut om växelvis när- och distansundervisning t.o.m. 30 april

Beslutet gäller för högstadieskolor fr.o.m. 12/4 t.o.m. 30/4. Skolorna informerar vårdnadshavare och elever direkt om hur undervisningen läggs upp.

Väsby förskola partiellt öppet t.o.m. 26/03 pga covid-19
Väsby förskola partiellt öppet t.o.m. 26/03 pga covid-19

För att minska smittspridningen samt för att säkerställa hur förskolan kan hållas öppen på ett säkert sätt hålls förskolan stängd t.o.m. fredag 26/3.

Översiktsplanen har antagits i kommunfullmäktige
Översiktsplanen har antagits i kommunfullmäktige

Alla kommuner har en översiktsplan för hur hela kommunens yta ska användas, utvecklas och bevaras för framtiden. Trosa kommuns arbete med en ny översiktsplan har pågått sedan december 2018 och har under arbetets gång väckt ett stort engagemang. Nu har Översiktsplan 2021 antagits i kommunfullmäktige.

Planerat arbete vid Trosa avloppsreningsverk
Planerat arbete vid Trosa avloppsreningsverk

Från och med vecka 12 kommer det biologiska reningssteget tillfälligt tas ur bruk i Trosa avloppsreningsverk med anledning av ett planerat renoveringsarbete.

The Glass Room: en fysisk och digital utställning
The Glass Room: en fysisk och digital utställning

På biblioteket Navet pågår just nu en fysisk och digital utställning om desinformation, misinformation, manipulation och om hur sociala medier och internet påverkar vårt sätt att läsa och reagera på information. Utställningen heter The Glass Room och hänger i bibliotekets panoramafönster utåt mot Vagnhärads torg under mars och april men går även att nå via länk.

Nya skärpta rekommendationer för Sörmland fr.o.m. 15/3
Nya skärpta rekommendationer för Sörmland fr.o.m. 15/3

Det gäller förlängning av tidigare men också ytterligare skärpning. Bland annat rekommenderas alla i ett hushåll att vara hemma från det att någon får symtom.

Fågelinfluensa bekräftat hos döda fåglar
Fågelinfluensa bekräftat hos döda fåglar

I slutet av februari upptäcktes döda svanar i Trosa som efter analys hos SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) visade sig vara fågelinfluensa. Smittan till människor anses vara låg, men för hobbyhönsägare och fjäderfäproducenter bör man tillämpa försiktighetsåtgärder och hålla sina fåglar inomhus eller inhängnade.

Kort vägarbete på Vagnhärads torg under våren
Kort vägarbete på Vagnhärads torg under våren

Delar av Vagnhärads torg har i perioder drabbats av översvämning, och redan under hösten 2020 genomfördes en del åtgärder för att komma till bukt med problemet med tömning och byte av dagvattenkassetter.

Havsbadets brygga ska bytas ut
Havsbadets brygga ska bytas ut

Från slutet av vecka 10 och framåt kommer PEAB att utföra ett arbete med att ta bort befintlig plastbrygga ut till hopptornet och ersätta med en ny betongbrygga. Den nya bryggan skapar en stabil konstruktion och är på grund av dess livslängd ett mer hållbart alternativ.

Sopning och sandupptagning i Trosa kommun
Sopning och sandupptagning i Trosa kommun

Nu har våren börjat rota sig i Trosa kommun. Vårsolen har redan smält bort stora mängder snö, fåglarna börjar kvittra och små gröna tuvor börjar sträcka sig stolta i väggrenen. Med våren kommer även gruset efter snöröjningen fram, vilket kan skapa irritation och längtan efter att kunna ta tysta steg över asfalt och gatusten. Gruset kommer däremot att behöva stanna en stund till då den fortfarande spelar en viktig roll i trafiksäkerheten för gångtrafikanter, cyklister och bilister.

Upphävande av beslut gällande servering av alkohol och utrymning av lokaler
Upphävande av beslut gällande servering av alkohol och utrymning av lokaler

Med anledning av folkhälsomyndighetens beslut om att från och med 1/3 begränsa öppettiderna på serveringsställen, upphäver miljönämndens ordförande tidigare beslut om ställningstagande gällande tillämpning av förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

Nya skärpta regionala rekommendationer införs i Södermanland
Nya skärpta regionala rekommendationer införs i Södermanland

Under tisdagen den 23 februari infördes nya skärpta rekommendationer i Södermanland med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och den brittiska mutationen av viruset. De skärpta rekommendationerna gäller till och med den 14 mars men kan komma att förlängas eller kortas ner om så krävs.

Ledningsarbete i Vagnhärad påverkar vattentrycket
Ledningsarbete i Vagnhärad påverkar vattentrycket

Från slutet av februari och framåt kan boende i Vagnhärad komma att påverkas av förändrat vattentryck till följd av ett pågående ledningsarbete. Att trycket förändras är helt normalt.

Solceller på Safiren – en del av Trosa kommuns strategiska klimatarbete
Solceller på Safiren – en del av Trosa kommuns strategiska klimatarbete

Trosa kommun har varit ekokommun sedan 1994 vilket innebär ett ställningstagande där de politiska beslut som fattas ska styra mot en hållbar utveckling med hänsyn till natur och miljö. I Energi- och klimatplanen som antogs i kommunfullmäktige 2018 ska Trosa kommun verka som en föregångare genom sin energieffektivisering av den egna verksamheten. Det är genom att ha en effektivare energianvändning och övergå till att använda större del förnybar energi som Trosa kommun som organisation kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Var uppmärksam på oseriös VA-aktör som vill spola avlopp
Var uppmärksam på oseriös VA-aktör som vill spola avlopp

Trosa kommuns avtalade VA-entreprenör är Trotab. De åker inte runt och spolar avlopp i enskilda fastigheter just nu. Om något företag tar kontakt med dig så är det inte på uppdrag av Trosa kommun och du bör iaktta försiktighet - företaget är sannolikt oseriöst.

Del av Väsbyvägen stängs av
Del av Väsbyvägen stängs av

I det fortsatta arbetet med etableringen av Bokloks nya område i Vagnhärad kommer en del av Väsbyvägen att stängas av för trafik från vecka 8 och fram till vecka 16. Trafiken kommer att ledas om via Stora Väsby. Entreprenören har informerat de boende som berörs av arbetet.

Provtagning av vatten vid Smäckbron visar normala utsläppsnivåer
Provtagning av vatten vid Smäckbron visar normala utsläppsnivåer

Trosa kommun har genomfört provtagning av vatten vid Smäckbron, från dagvattenrörets mynning till Trosaån. En bredspektrumanalys utfördes för ett stort antal kemiska föreningar och tungmetaller. Metaller återfanns i låga halter, i nivå med eller väl under riktvärden för dagvattenutsläpp. Övriga ämnen kunde inte detekteras i provet.

Nytt servicehus skapas på Trosa Havsbad
Nytt servicehus skapas på Trosa Havsbad

Under veckan påbörjade Boije AB arbetet med att riva befintlig byggnad och göra en nybyggnation av servicehuset på Trosa havsbads campingplats. Precis som befintlig servicebyggnad kommer det nya servicehuset att innehålla duschplatser, toaletter, kök och tvättstuga. Inför sommarsäsongen 2021 kommer den nya byggnaden att stå färdig.

Får man köra andras avfall till Korslöt?
Får man köra andras avfall till Korslöt?

Nya Korslöt är öppen med uppdelningen företag och privatpersoner. Företagsdelen tar ut en avgift medan delen för privatpersoner finansieras genom hushållens avfallsavgift. Det här har väckt en del frågor hos såväl företagare som privatpersoner – får man köra andra hushålls avfall till Korslöts del för privatpersoner?

Tidigareläggning av perioden för uteserveringar
Tidigareläggning av perioden för uteserveringar

Med anledning av gällande situation med de insatser som görs och de restriktioner som gäller för att minska spridningen av coronaviruset önskar många verksamheter tidigarelägga tillstånd för uteservering.

Grävarbete på Industrigatan påverkar framkomligheten
Grävarbete på Industrigatan påverkar framkomligheten

Under vecka 6 påbörjar Vattenfall ett grävarbete vid Industrigatan 6. Arbetsområdet går att passera, men påverkar framkomligheten på både körbanan och gång- och cykelvägen.

Barn- och unga födda 2002 och senare kan delta i föreningsverksamhet inomhus
Barn- och unga födda 2002 och senare kan delta i föreningsverksamhet inomhus

Folkhälsomyndigheten meddelade 4/2 nya rekommendationer som nu gäller lokalt i Trosa kommun.

Bibliotekens lokaler öppnar upp för allmänheten
Bibliotekens lokaler öppnar upp för allmänheten

Sedan den 27 januari har bibliotekets Meröppet-användare kunnat besöka bibliotekets lokaler utöver bemannade öppettider samtidigt som övriga besökare har haft möjlighet att boka tid för att uträtta ärenden vid bibliotekens dator och skrivare. Nu har det blivit dags att från den 8/2 öppna upp lokalerna för allmänheten på ett smittsäkert och tryggt sätt.

Trafikpåverkan vid Nokons etablering av Porthusen
Trafikpåverkan vid Nokons etablering av Porthusen

Norr om kvarteret Mejseln kommer ett nytt boendeområde att växa fram med hjälp av byggföretaget Nokon. I samband med detta kommer parkeringen vid korsningen Industrigatan/Verktygsgatan att upphöra från och med den 31/1.

Sörmlandstrafiken:  Från och med den 25 januari ska du scanna dina biljetter på bussen igen
Sörmlandstrafiken: Från och med den 25 januari ska du scanna dina biljetter på bussen igen

Nu är arbetet klart med att flytta validatorerna till mitten av samtliga våra bussar. Det betyder att du som resenär validerar dina biljetter genom att scanna dom i validatorn. Du kan därmed använda reskassa på ditt gröna resekort som betalmedel igen från och med 25 januari.

Grävarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa
Grävarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa

Trotab arbetar vidare med grävarbeten vid Strandvägen i januari och februari. Mer information väntas komma i februari.

Vaccinationsstart för personer med hemtjänst och hemsjukvård i Sörmland
Vaccinationsstart för personer med hemtjänst och hemsjukvård i Sörmland

Från och med vecka 3 startar Region Sörmland vaccinationen mot covid-19 av personer med hemsjukvård och hemtjänst på vårdcentralerna i länet. Vaccinerbjudandet gäller även de som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer över 90 år.

Vägarbete vid Högbergsgatan inleds under v.2
Vägarbete vid Högbergsgatan inleds under v.2

Under vecka 2 kommer Trotab att inleda ett VA-arbete på Högbergsgatan mellan Smäckbrogatan och Tomtagatan. Trafiken kommer att påverkas, men ska kunna passera under arbetets gång.

Fr.o.m. 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag
Fr.o.m. 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Brukningstaxan för kommunalt vatten och avlopp samt den fasta avgiften för renhållning ändras
Brukningstaxan för kommunalt vatten och avlopp samt den fasta avgiften för renhållning ändras

Under kommunfullmäktige den 25 november fattades beslutet om att godkänna förslagen om höjning för taxorna för renhållning och VA. De nya taxorna börjar gälla från 2021-01-01.

KFTS-kontoret har stängt för obokade besök
KFTS-kontoret har stängt för obokade besök

Du är varmt välkommen att i första hand boka ett digitalt möte med våra medarbetare på KFTS-kontoret på Industrigatan 8. Önskar du ett fysiskt möte, kontakta växeln tel. 0156 520 00.

Samhällsbyggnadskontoret har stängt för obokade besök
Samhällsbyggnadskontoret har stängt för obokade besök

Du är varmt välkommen att boka ett fysiskt möte med handläggare hos oss via vår växel tel. 0156 520 00.

Förberedande åtgärder inför byggnationen av isrink och sporthall
Förberedande åtgärder inför byggnationen av isrink och sporthall

Från v.48 kommer Trotab att inleda ett arbete med att skapa en tillfällig väg och parkering vid Tomtaklintskolan. De förberedande åtgärderna inför den kommande byggnationen av ny sporthall och isrink vid Tomtaklintskolan ska göra att upphandlad entreprenör får möjlighet att påbörja byggnation redan från dag ett.

Vädjan till vårdnadshavare till förskolebarn
Vädjan till vårdnadshavare till förskolebarn

Vi vädjar till er som är föräldralediga att behålla era förskolebarn hemma från 16/11-18/12. Med anledning av att smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och att testningen inte fungerar tillfredsställande har förskolorna svårt att bemanna sina avdelningar.

Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?
Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Nya rutiner vid lämning och hämtning i Trosa kommun
Nya rutiner vid lämning och hämtning i Trosa kommun

Samtliga lämningar och hämtningar till och från förskola och skola kommer framöver att ske utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att gå in i skolans och förskolans lokaler. Genom denna åtgärd är förhoppningen att den allmänna spridningen ska dämpas ytterligare.

Beslut om skärpta allmänna råd i Södermanlands län
Beslut om skärpta allmänna råd i Södermanlands län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelse i  Södermanlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare
Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vårdpersonalen har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som man årligen arbetar för att hålla borta från brukarna och som man vidtar kraftiga åtgärder mot om de väl kommer in på ett boende. Hur man arbetar med covid-19 skiljer sig inte i stort, även om covid-19 har visat sig vara ett ännu svårare virus.

Det här gäller vid säkra besök på våra särskilda boenden
Det här gäller vid säkra besök på våra särskilda boenden

Regeringen meddelade den 15 september att besöksförbudet på äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. För att undvika smitta i våra verksamheter vill vi att ni respekterar följande.

Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar
Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar

I Trosa kommun använder vi gröna påsar för matavfall som sorteras optiskt. Allt fler människor har börjat använda bruna papperspåsar för matavfall vilka inte återvinns.

Lagstöd för avslag
Lagstöd för avslag

Uppgifter om smittade på enskilda boenden och inom hemtjänst har begärts ut och Trosa kommun har valt att avslå begäran med lagstöd. Det har överklagats till kammarrätten som ska avgöra om vi gör rätt eller fel. Kammarrätten upphävde det överklagade beslutet och visade målet åter till Trosa kommun för ny prövning eftersom kommunen inte var tydlig i sin motivering att uppgifterna inte fanns i kommunen. Samma dag som kommunen mottog domen gjordes en ny prövning där det förtydligades att det inte fanns någon sammanställning att lämna ut eftersom Trosa kommun inte haft konstaterad smitta inom verksamheten vid det tillfället.

Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI
Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, ansvarar för återvinningsstationerna. Felanmäl återvinningsstationerna till dem på ftiab.se.

Äldreboenden skapar mötesplatser utomhus
Äldreboenden skapar mötesplatser utomhus

Kommunens äldreboenden ställer nu i ordning särskilda mötesplatser utomhus så att närstående äntligen kan träffas.

Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare
Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. En viktig del i det arbetet är tillstånd och tillsyn. Ett starkt lagstyrt område, men som rätt utfört bidrar till friska och säkra kunder samt kvalitet i företagen. När Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA, frågar företagen i 188 kommuner får Trosa högst betyg på området.

Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset
Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset

Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun beslutade under fredagen om att införa ett stödpaket för föreningslivet och slopade övertidsavgifter för bibliotekslån fr.o.m. den 27 mars och tillsvidare. Trosa kommun föregår därmed statens besked om fördelning av den s.k. kultur- och idrottmiljarden för att skyndsamt göra skillnad.

Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider
Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit följande beslut om möjliga åtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen
Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen

Trosa kommun tog 17/3 beslut om att föreslå att företag inte kommer att debiteras för planerad tillsyn och kontroll 2020. Det innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och att den planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för. Även den årsdebitering som gått ut kommer att retroaktivt återbetalas för 2020.

Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare
Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare

Med anledning av Folhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19. Hur länge restaurangerna är stängda kan vi idag inte säga, utan gör en bedömning från dag till dag.