Senaste notiser

Här hittar du nyheter från Trosa kommun. Saknar du någon nyhet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Undervattensundersökning längs åpromenaden i november
Undervattensundersökning längs åpromenaden i november

Under v. 45 kommer det att genomföras undervattensundersökningar för att se om kajkonstruktionen påverkats efter de höga vattennivåerna i området våren 2020. För att entreprenören ska få bra förutsättningar för att utföra sitt arbete behöver de som har båtplatser söder om Torgbron ner till hamnbassängen ta bort sina båtar. Information har skickats via brev till de båtplatsägare som berörs.

Fall av covid-19 inom äldreomsorgen
Fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Region Sörmland har 5/5 konstaterat de första fallen av covid-19 inom äldreomsorgen i Trosa kommun. Vi uppdaterar veckovis utifrån uppgifter från Region Sörmland.

Trosa kommun i Sverigetopp över andel ekologiska inköp
Trosa kommun i Sverigetopp över andel ekologiska inköp

Med våra 62 % ekologiska inköp är Trosa den kommun som sticker ut i Sörmland som den kommun som serverar mat med störst andel ekologiska råvaror i länet! Det innebär att vi tillsammans med sex andra kommuner i Sverige uppnått de nationella målen om att offentlig sektor ska ha 60 % ekologiska inköp. Förutom att gynna det ekologiska jordbruket och de lokala producenterna bidrar detta även till en minskad övergödning, ett minskat utsläpp av växthusgaser samt en mer hälsosam och hållbar mat i våra restauranger.

Är du anhörig till någon med demenssjukdom? Anmäl dig till höstens anhöriggrupp.
Är du anhörig till någon med demenssjukdom? Anmäl dig till höstens anhöriggrupp.

Under hösten 2020 erbjuder Trosa kommun en anhöriggrupp för dig som stöttar eller vårdar en närstående med demens- eller minnesproblematik. Träffarna är en möjlighet att träffa andra i liknande situation och tillsammans utbyta och ge plats för tankar, frågor och erfarenheter.

Nu trimmas vassen vid strandkanter och båtplatser
Nu trimmas vassen vid strandkanter och båtplatser

Under början av vecka 42 kommer vår entreprenör för sjönära anläggningsarbeten att genomföra vassklippning längs med kommunal mark och invid kommunala bryggor.

Ansök om riksfärdtjänst i god tid inför julen
Ansök om riksfärdtjänst i god tid inför julen

Trots pandemin är det många som vill resa till nära och kära under julhelgen, och vissa har behov av att söka resa med riksfärdtjänst. Inför årets julledighet spår man att trycket kommer vara högre än någonsin. Ta därför tillfället att boka in din riksfärdtjänst i god tid inför julen.

Nu påbörjas arbetet på Hökeberga
Nu påbörjas arbetet på Hökeberga

Trosa kommun kommer att utföra VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Asbacksvägen under 2020-2021. Start för projektet är vecka 41 då entreprenören kommer att genomföra förberedande arbeten med etablering av bodar och maskiner m.m. Entreprenören kommer även att påbörja röjning och trädfällning av arbetsområdet med start längst in där Hökebergsvägen slutar.

Beläggningsarbete vid Vitalisgatan och Vitalisskolans parkering från v.41
Beläggningsarbete vid Vitalisgatan och Vitalisskolans parkering från v.41

I mitten av vecka 41 kommer Trotab att påbörja ett vägarbete vid Vitalisgatan och parkeringen vid Vitalisskolan. Arbetet beräknas pågå 2-3 veckor och innebära begränsad framkomlighet för förbipasserande. Den 20 oktober kommer NCC att anlägga asfalt vilket gör att vägen och parkeringen kommer stängas av. NCC informerar de fastigheter som berörs.

Öbolandets samfällighetsförening rustar upp Edanövägen
Öbolandets samfällighetsförening rustar upp Edanövägen

Från och med den 5 oktober påbörjas upprustningsarbetet av Edanövägen på Öbolandet. Arbetet beräknas pågå till mitten av december. Under arbetets gång kommer vägen tidvis att stängas av för trafik, där förbipasserande kommer att dirigeras till angränsande vägar.

Dagverksamheten öppnar 5/10
Dagverksamheten öppnar 5/10

Från och med den 5 oktober öppnar dagverksamehten Gästis för personer med demenssjukdom.

Det här gäller vid säkra besök på våra särskilda boenden
Det här gäller vid säkra besök på våra särskilda boenden

Regeringen meddelade den 15 september att besöksförbudet på äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. För att undvika smitta i våra verksamheter vill vi att ni respekterar följande.

Verktygsgatan avstängt för trafik mån-tis v. 41
Verktygsgatan avstängt för trafik mån-tis v. 41

Under början av vecka 41 kommer Trotab att utföra ett schaktningsarbete vid Verktygsgatan i Trosa. På grund av dess omfattning kommer Verktygsgatan behöva stängas av för trafik under 2 dagar från korsningen Verktygsgatan/Industrigatan till Verktygsgatan/Tomtaklintgatan. För personer som behöver ta sig till sina boenden längs Verktygsgatan kommer det att finnas en alternativ väg, andra uppmanas ta en annan rutt.

Nu är det möjligt att testa barn för pågående covid-19 infektion i Sörmland
Nu är det möjligt att testa barn för pågående covid-19 infektion i Sörmland

Nu är det möjligt för barn, från 6 år och uppåt, att testa sig för pågående covid-19 infektion. Bokning av tid sker på samma sätt som för vuxna, via 1177.se och testproceduren är densamma vilket innebär egenprovtagning.

Ledningsarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa
Ledningsarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa

I slutet av september påbörjas ett ledningsarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa. Arbetet beräknas pågå fram till slutet av december och sker främst på grönytor. Arbetet med att återställa gräsmattorna beräknas sedan äga rum våren 2021.

Besöksförbudet tas bort 1 oktober
Besöksförbudet tas bort 1 oktober

Regeringen meddelade den 15 september att besöksförbudet på äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. Vi välkomnar beslutet och ser fram emot en höst där våra boende kan ta emot besök på ett sätt som inte bidrar till smittspridning.

Anläggningsarbete runt Vagnhärads station från v.37
Anläggningsarbete runt Vagnhärads station från v.37

Från vecka 37 kommer Trotab att påbörja ett anläggningsarbete runt Vagnhärads station för att göra stationen mer tillgänglig för personer med funktionsvariation. Parkeringen för rörelsehindrade vid stationshuset kommer att asfalteras, trappa och ramp till väntsalen kommer att kontrastmarkeras och gångstråk kommer att förtydligas.

Asfaltering vid korsningen Östra Långgatan/Högbergsgatan
Asfaltering vid korsningen Östra Långgatan/Högbergsgatan

Under tisdagen den 29/9 kommer korsningen vid Östra Långgatan/Högbergsgatan att asfalteras, ett arbete som ingår i exploateringen av Å-husen. Arbetet kommer att påbörjas tidig morgon och innebära begränsad framkomlighet för förbipasserande trafik. Under vissa tider kommer trafiken vara helt avstängd.

Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar
Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar

I Trosa kommun använder vi gröna påsar för matavfall som sorteras optiskt. Allt fler människor har börjat använda bruna papperspåsar för matavfall vilka inte återvinns.

Mätningar längs åpromenaden
Mätningar längs åpromenaden

Från och med vecka 35 kommer Metria att placera ut mätinstrument längs åpromenaden vid platser som man anser vara problemområden. Man kommer därefter att samla in data för att se huruvida det sker några rörelser i marken eller inte. Undersökningarna kommer ligga till grund för beslutet kring vilken typ av långsiktig lösning som är aktuell för att reparera åpromenaden så att den blir mer motståndskraftig vid hög- och lågvatten.

Vill du bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?
Vill du bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?

Överförmyndaren i Trosa kommun behöver fylla på sitt register med kompetenta ställföreträdare. Kontakta Överförmyndaren för mer information och intervju.

Informationsträff om att starta och driva företag i Sverige på lätt svenska
Informationsträff om att starta och driva företag i Sverige på lätt svenska

Välkommen till digital informationsträff som riktar sig till dig som vill veta mer om att starta och driva företag i Sverige. Informationsträffen kommer vara på lätt svenska men vi översätter svåra ord till engelska och arabiska.

Nya skolskjutstider inför HT20-VT21
Nya skolskjutstider inför HT20-VT21

Skolskjutstabellen har uppdaterats för respektive skola och finns nu tillgänglig. Beroende på efterfrågan kan tidtabellerna komma att förändras över tid. På vår hemsida ska tabellerna alltid vara uppdaterade.

Anmälan till Kulturskolans kurser
Anmälan till Kulturskolans kurser

Hos oss finns ett brett utbud av kurser oavsett om ditt barn är intresserad av att dansa, skapa musik, spela teater eller måla.

Angripna träd fälls i Tomtaklintskogens naturreservat
Angripna träd fälls i Tomtaklintskogens naturreservat

Under vecka 34 genomförs trädsäkring av de markerade lederna i Tomtaklintskogens naturreservat. Åtgärden genomförs efter samråd med Länsstyrelsen och utförs av Skogsstyrelsen. All död ved lämnas kvar i skogen för att gynna den biologiska mångfalden.

Urglesning av vegetation intill Trosaån i Vagnhärad och Trosa v.33
Urglesning av vegetation intill Trosaån i Vagnhärad och Trosa v.33

Under vecka 33 kommer ett arbete med att glesa ur växtligheten intill Trosaån att ske för att skapa en bättre närkontakt med vattnet. Arbetet kommer att äga rum vid utescenen och Husby park i Vagnhärad, samt från Nyängsbron ner till Trosa kvarn i Trosa.

Lagstöd för avslag
Lagstöd för avslag

Uppgifter om smittade på enskilda boenden och inom hemtjänst har begärts ut och Trosa kommun har valt att avslå begäran med lagstöd. Det har överklagats till kammarrätten som ska avgöra om vi gör rätt eller fel. Kammarrätten upphävde det överklagade beslutet och visade målet åter till Trosa kommun för ny prövning eftersom kommunen inte var tydlig i sin motivering att uppgifterna inte fanns i kommunen. Samma dag som kommunen mottog domen gjordes en ny prövning där det förtydligades att det inte fanns någon sammanställning att lämna ut eftersom Trosa kommun inte haft konstaterad smitta inom verksamheten vid det tillfället.

Tuktning av Trosaån
Tuktning av Trosaån

I augusti genomförs klippning av sjögräs i Trosaån, från Trosa kvarn och ned till Hamnbassängen. Framkomlighet för båtåkande i ån begränsas under arbetet.

Hur kommer ditt barn komma ihåg dig om 20 år? Dags för höstens ABC-kurser!
Hur kommer ditt barn komma ihåg dig om 20 år? Dags för höstens ABC-kurser!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Eldningsförbudet är upphävt
Eldningsförbudet är upphävt

Från och med kl 12.00 måndag 31 augusti 2020 är eldningsförbudet upphävt i Trosa kommun.

Gatuarbeten på Skolgatan från och med v. 28
Gatuarbeten på Skolgatan från och med v. 28

Trotab påbörjar i dagarna arbete med utbyte av belysning utmed Skolgatan. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter. Ambitionen är att avsluta arbetet med asfaltering v. 32, 2020.

Ny teknisk utförare upphandlad för gata, park och yttre miljö
Ny teknisk utförare upphandlad för gata, park och yttre miljö

Fredagen den 26/6 fattades beslut om tilldelning i upphandling av drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och yttre miljö, s.k. fastighetsmark.

Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI
Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, ansvarar för återvinningsstationerna. Felanmäl återvinningsstationerna till dem på ftiab.se.

Tillfälliga parkeringar vid Allégatan samt Trosa kvarn
Tillfälliga parkeringar vid Allégatan samt Trosa kvarn

Tillfälliga parkeringar har anlagts runt om i Trosa. De kommer användas under sommaren för att därefter återställas.

Så arbetar våra äldreboenden under värmebölja
Så arbetar våra äldreboenden under värmebölja

Värmeböljorna börjar bli allt vanligare och under en rad år har våra äldreboenden hanterat dem framgångsrikt. Befintliga rutiner är sedan tidigare anpassade för att motverka smittspridning bland de äldre.

Läckande ventil vid Västra Långgatan ska nu åtgärdas
Läckande ventil vid Västra Långgatan ska nu åtgärdas

Under måndagen den 8/6 upptäcktes den läckande ventilen på vattenledningen i korsningen Borgargatan och Västra Långgatan i Trosa. Under samma vecka kunde läckan tillfälligt strypas något men inte åtgärdas helt, då det på grund av läckans placering varit svårt att inleda arbetet. Nu meddelar Trotab att arbetet med att laga läckan kommer att påbörjas på måndag 22/6.

Trädfällning vid Aspbacksvägen och Hökebergavägen under v. 26
Trädfällning vid Aspbacksvägen och Hökebergavägen under v. 26

Under vecka 26 kommer träd att fällas längs med Aspbacksvägen och Hökebergavägen. Arbetet är ett steg i att underlätta de framtida vägarbeten som kommer att ske i området med att ansluta fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Trädfällningen tros ta endast ett par dagar.

Återställning och asfaltering av Allégatan i Trosa under v. 26
Återställning och asfaltering av Allégatan i Trosa under v. 26

Från och med måndag 22/6 kommer Allégatan mellan Östermalmsvägen fram till Fiskargatan att asfalteras. I början av veckan kommer man att göra ett förarbete som fortfarande gör det möjligt för boende att ta sig fram med hjälp av bil. Under onsdag och torsdag beräknas asfalteringen att ske, vilket leder till att det blir en mycket begränsad möjlighet att ta sig fram med bil.

Vägarbete på Måsgatan i Trosa
Vägarbete på Måsgatan i Trosa

Under måndagen den 15/6 kommer Trotab att inleda ett arbete med att laga ett misstänkt kabelbrott. Man beräknar att arbetet kommer att pågå hela veckan, men kan förlängas om kabeln visar sig vara svåråtkomlig. Arbetet innebär att gatan kommer att grävas upp och leda till minskad framkomlighet för fordon, men minst ett körfält kommer att vara öppet under hela arbetsperioden.

Jag får inget sms med eldnings- eller bevattningsförbud – hur gör jag?
Jag får inget sms med eldnings- eller bevattningsförbud – hur gör jag?

Trosa kommun använder sig av ett sms-baserat informationssystem. Systemet skickar ett SMS-meddelande till abonnenter vid till exempel vattenläckor, problem med dricksvattenförsörjningen, omfattande snöfall med begränsad framkomlighet eller större omledning av trafik.

Slukhålen i åpromenaden repareras inför sommaren
Slukhålen i åpromenaden repareras inför sommaren

Redan nu har man kunnat se att en del av slukhålen har täppts igen längs åpromenaden. Arbetet med att fylla igen hålen kommer att fortsätta några veckor framöver. En mer långsiktig lösning planeras att genomföras tidigast hösten 2020.

Revidering av renhållnings- samt vatten-och avloppstaxorna - uppdatering
Revidering av renhållnings- samt vatten-och avloppstaxorna - uppdatering

Under Teknik- och servicenämnden den 29/4 fattades beslutet att föreslå kommunfullmäktige att anta en revidering av taxorna för renhållning och VA. Den 10/6 godkände kommunfullmäktige förslaget , vilket gör att den nya taxan börjar gälla från 2020-07-01.

Vägarbeten på Östra Långgatan från och med 1 juni
Vägarbeten på Östra Långgatan från och med 1 juni

Under måndagen den 1 juni inleds ett av flera vägarbeten som kommer att äga rum under en tid framöver på Östra Långgatan nära korsningen till Högbergsgatan i Trosa. I arbetet ingår bland annat att installera dagvattenbrunnar samt göra om trottoaren. Arbetet kommer att orsaka en begränsad framkomlighet för förbipasserande fordon.

Äldreboenden skapar mötesplatser utomhus
Äldreboenden skapar mötesplatser utomhus

Kommunens äldreboenden ställer nu i ordning särskilda mötesplatser utomhus så att närstående äntligen kan träffas.

Dags för den årliga vattenmätaravläsningen
Dags för den årliga vattenmätaravläsningen

I maj varje år får alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp ett självavläsningskort för att läsa av sin mekaniska vattenmätare. Mätningen görs en gång per år för att du som kund ska få en så rättvisande faktura för ditt kommunala vatten som möjligt.

Uppmärkningen av sopkärl fortsätter för att möjliggöra datoriserade tömningsregistreringar
Uppmärkningen av sopkärl fortsätter för att möjliggöra datoriserade tömningsregistreringar

Projektet med att märka upp sopkärl runtom i Trosa kommun fortsätter. Genom att datorisera tömningen blir det möjligt för administrativ personal att se vilka kärl som är tömda, och lättare för chaufförerna att veta vilka kärl som ska tömmas och när.

Återvinningsstationen i hamnen har flyttat
Återvinningsstationen i hamnen har flyttat

Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI AB, påbörjade arbetet med att flytta återvinningsstationen vid hamnen började redan i början av maj. Lagom inför sommaren har nu stationen fått en ny placering vid Askögatan framför Trotabs lokaler.

Tobakshandlare i Trosa kommun klarade kontrollköp utan problem
Tobakshandlare i Trosa kommun klarade kontrollköp utan problem

Det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år. Tillsammans med polisen har kommunerna ett ansvar i att bedriva tillsyn av tobakshandlare för att se till att ingen säljer till minderåriga. I Trosa kommun gjordes flera kontrollköp under våren, och samtliga tobakshandlare godkändes.

Frivilliga insatser med anledning av coronaviruset covid-19
Frivilliga insatser med anledning av coronaviruset covid-19

I och med den rådande situationen med spridning av coronaviruset covid-19 är de många som behöver hjälp och stöd för att få vardagen att fungera. I Trosa kommun samordnas frivillig hjälp genom Svenska kyrkan men det finns också andra aktörer och tjänster, både inom och utanför kommunen, att använda sig av. Tjänsterna är kostnadsfria.

Hjältebullen – en bulle med ett större syfte
Hjältebullen – en bulle med ett större syfte

När restriktioner och rekommendationer fyller vårt flöde av nyheter är det viktigt att ta tillvara och lyfta de påhittiga och fina nyheter som faktiskt finns. Ett lokalt initiativ som Trosa Stadscafé initierat är den så kallade Hjältebullen – en helt vanlig bulle, men med en större uppgift.

Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare
Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare

Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vårdpersonalen har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som man årligen arbetar för att hålla borta från brukarna och som man vidtar kraftiga åtgärder mot om de väl kommer in på ett boende. Hur man arbetar med covid-19 skiljer sig inte i stort, även om covid-19 har visat sig vara ett ännu svårare virus.

Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare
Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. En viktig del i det arbetet är tillstånd och tillsyn. Ett starkt lagstyrt område, men som rätt utfört bidrar till friska och säkra kunder samt kvalitet i företagen. När Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA, frågar företagen i 188 kommuner får Trosa högst betyg på området.

Årets företagare i Trosa kommun 2019
Årets företagare i Trosa kommun 2019

"Med en kraftfull plan för expansion kombinerat med ett stort samhällsengagemang har Årets företagare visat att de är en viktig lokal kommersiell aktör såväl som en betydande medspelare i civilsamhället."

Hög belastning på återvinningscentralen Korslöt
Hög belastning på återvinningscentralen Korslöt

Under helgen har det varit ovanligt hög belastning på återvinningscentralen Korslöt, detta har lett till köer och att vissa har behövt vända utan att kunna uträtta sitt ärende.

Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset
Trosa kommun inför stödåtgärder för föreningar med anledning av Coronaviruset

Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun beslutade under fredagen om att införa ett stödpaket för föreningslivet och slopade övertidsavgifter för bibliotekslån fr.o.m. den 27 mars och tillsvidare. Trosa kommun föregår därmed statens besked om fördelning av den s.k. kultur- och idrottmiljarden för att skyndsamt göra skillnad.

Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider
Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit följande beslut om möjliga åtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen
Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen

Trosa kommun tog 17/3 beslut om att föreslå att företag inte kommer att debiteras för planerad tillsyn och kontroll 2020. Det innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och att den planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för. Även den årsdebitering som gått ut kommer att retroaktivt återbetalas för 2020.

Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare
Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare

Med anledning av Folhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19. Hur länge restaurangerna är stängda kan vi idag inte säga, utan gör en bedömning från dag till dag.