Angripna träd fälls i Tomtaklintskogens naturreservat

Under vecka 34 genomförs trädsäkring av de markerade lederna i Tomtaklintskogens naturreservat. Åtgärden genomförs efter samråd med Länsstyrelsen och utförs av Skogsstyrelsen. All död ved lämnas kvar i skogen för att gynna den biologiska mångfalden.

Ett flertal träd har blivit angripna av granbarkborre i Tomtaklintskogens naturreservat vilket gör att träden kan knäckas och falla till marken. För att säkra upp de uppmarkerade lederna kommer de angripna träden därför att fällas. De befintliga ledmarkeringarna kommer också att målas om.

I föreskrifterna för naturreservatet finns ett förbud mot att avverka träd, men föreskrifterna får inte hindra åtgärder som krävs för att uppnå syftet med reservatet. Då ett av syftena är att erbjuda besökare möjlighet till friluftsliv, rekreation och natur- och kulturupplevelser så anses åtgärden nödvändig för att uppfylla syftet.

När träden är fällda kommer veden att lämnas kvar eftersom de har ett stort värde för djur- och växtlivet i naturreservatet.

Dela artikel: