Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg av barn trots nedstängning av skola/förskola?

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

För dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå. Med acceptabel menas här den nivå som arbetsgivaren har bedömt att verksamheten ska bedrivas på utifrån hanteringen av covid-19.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Du ska

Föra en dialog med verksamhetsutövaren om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

Anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen (om regeringen fattar beslut om stängning) eller huvudmannen (om huvudmannen beslutar om stängning). Kommunen eller huvudmannen kan ge dig  information om hur anmälan ska ske.

Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, styrka ditt behov av omsorg med intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Läs Information till dig som är vårdnadshavare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Dela artikel: