Begränsad framkomlighet på Trosalundsgatan och vid rondellen Stensundsvägen - påverkar även busstrafik

Byggnationen utmed Trosalundsgatan lider mot sitt slut. HSB har i projektet en del återstående gatu- och gångvägsarbeten som deras entreprenör ska färdigställa. Det kommer att medföra avstängningar och trafikstörningar på Trosalundsgatan och vid rondellen Stensundsvägen.

Det kommer även bli svårt att passera området som gående då trottoarerna på båda sidor om Trosalundsgatan ska byggas om. I projektet tillkommer även ny gatubelysning utmed Trosalundsgatan från Stensundsvägen till Trosalundsgatan 9F.

Trafiken genom cirkulationsplatsen vid Stensundsvägen i Trosa regleras med trafikljus pga vägarbete vid vissa tidpunkter under perioden 7 till 23 november. Risk för förseningar i busstrafiken.

Gata och trottoarer beräknas färdigställda i december. Belysningsarbetet färdigställs i direkt anslutning till leverans.