Brukningstaxan för kommunalt vatten och avlopp samt den fasta avgiften för renhållning ändras

Under kommunfullmäktige den 25 november fattades beslutet om att godkänna förslagen om höjning för taxorna för renhållning och VA. De nya taxorna börjar gälla från 2021-01-01.

Inom VA innebär revideringen en taxehöjning med 11 % för brukningsavgifter samt 5 % för anläggningsavgifter. För en normalvilla* motsvarar höjningen av brukningstaxan med 11 % en kostnadsökning med 1086 kr/år eller 90,50 kr/mån. För en normalvilla* som ansluts (anslutningsavgift) till det kommunala VA-nätet motsvarar höjningen av anläggningstaxan med 5 % en kostnadsökning med 7989 kr.

Renhållningstaxan revideras med en ökning av 18 % på den fasta avgiften. Det innebär en höjning på cirka 20 kronor inklusive moms per månad för en– och tvåfamiljshushåll. Den rörliga avgiften är inte justerad. Totalt sett innebär det en ökad kostnad motsvarande 8,8 % för en– och tvåfamiljshushåll.

Varför behövs taxehöjningarna?

Höjningen ser ut som den gör efter att tekniska enheten har sett över taxan och hur man kan täcka för kommande kostnadsökning i samband med akuta åtgärder i befintligt reningsverk, vattenläckor samt ovidkommande vatten (det vill säga dagvatten eller grundvatten som läcker in i spillvattennätet och därmed belastar reningsverken). Även inom renhållningen behövs en höjning av taxan för att täcka ökade kostnader.

*Normalvilla definieras enligt Svenskt vatten som följande: ”En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.” Avgifterna redovisas inklusive moms.

Ta del av hushållstaxorna som blir gällande från 2021-01-01.

Dela artikel: