Fler parkeringsplatser anläggs vid Vagnhärads station

Parkeringen vid Vagnhärads station har byggts ut i etapper under senare år allt eftersom fler invånare väljer att resa med tåg och buss från Vagnhärad. Senaste utbyggnaden skedde hösten 2017, nu inleds nästa utbyggnad.

Den utbyggnad av parkeringen som inleds och färdigställs hösten 2019 är en yteffektivisering av den befintliga parkeringen. Det innebär att hela parkeringen blir mer sammanhängande och totalt bedöms 10-15 nya platser tillkomma.

I ett nästa steg planeras för fler platser som kan placeras söder om spåret i anslutning till Länsmansvägen. De platserna bedöms kunna stå klar under våren 2019.

Utöver pendlarparkeringen finns en större parkering i anslutning till Lånestahallen och givetvis finns det alltid möjlighet att ställa sig på lokalgator där skyltning så tillåter.

Eftersom det på sikt finns en begränsning för hur många parkeringsplatser som kan tillkomma kring stationen tittar Trosa kommun även på möjligheterna för fler direktbussar mellan Trosa och Vagnhärad anpassade efter tågavgångarna. Det skulle ge utrymme för pendlarparkeringen vid Trosaporten att avlasta den vid Vagnhärad samtidigt som fler människor skulle kunna gå och cykla till direktbussarna.