Förlängd arbetsperiod för renoveringen av kajkanten mellan Bryggarbron och Smäckbron

Sedan september har renoveringen av kajen utmed Västra Ågatan mellan Bryggarbron och Smäckbron ägt rum med sikte på att bli klar innan årsskiftet. På grund av höga vattenflöden som gör att det inte är tillåtet att bedriva arbeten i ån har renoveringen försenats. Trosa kommun har därför beviljats dispens för att förlänga arbetsperioden.

Trosaån är en viktig levnadsmiljö för flera rödlistade arter, varför det ställs höga krav på de arbeten som utförs i närheten av vattendraget. Vid höga vattenflöden, hårda vindar och kraftiga strömmar blir vattnet grumligt, vilket gör att både fiskar och växter påverkas negativt. Under dessa förhållanden får därför inget arbete ske vilket resulterat i att renoveringen försenats. Länsstyrelsen har beviljat Trosa kommun att fortsätta arbetet även under början av 2022 för att få tid att färdigställa projektet under en sammanhängande period.

Fastighetsägare i området har blivit informerade via brev.

Dela artikel: