Förmedling av betesmarker, betesdjur och odlingsbar mark

Länsstyrelsen Sörmland förmedlar kontakter mellan djurägare och markägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den. Från och med våren 2019 kan även du som letar efter mark att odla på eller har lämplig odlingsmark lägga ut en intresseanmälan.

Varför förmedlar länsstyrelsen kontakter för bete och odlingsmark? Att betesmarker och slåtterängar sköts är viktiga för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör. Det största hotet i det svenska landskapet är nämligen igenväxning. Foderbrist kan även förebyggas om våra betesmarker betas och vallar skördas för vinterfoder.

Odlingslandskapet i Södermanlands län påverkas av flera strategier och mål. I det arbete som pågår vill länsstyrelsen gynna ett rikt och hållbart odlingslandskap som främjar en ökad livsmedelsproduktion. Ett sätt att nå dit är att öka möjligheten att odla frukt och grönsaker genom att förmedla tillgänglig mark till de som är intresserade av att starta en egen odling. Det är också ett sätt att få användning för outnyttjade arealer. Alla arealer är intressanta.

Läs mer om betesförmedling och hur du anmäler dig

Har du frågor om Mark- och Betesförmedlingen?  

Länsstyrelsen i Södermanland
010-223 40 00
sodermanland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Dela artikel: