Kråmö – Trosa kommuns första marina naturreservat med Östersjön i fokus

Kommunfullmäktige i Trosa kommun har den 25 april 2018 fattat beslut om att ombilda Kråmö naturreservat samt meddela nya föreskrifter för naturreservatet. Med detta beslut upphävs de föreskrifter som tidigare rådde för Kråmö naturreservat och Trosa kommun övertar reservatsansvaret från Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Syftet med reservatet är att bevara ett sörmländskt skärgårdsområde för allmänhetens friluftsliv samt vårda, bevara och utveckla den värdefulla skärgårdsmiljön, den marina miljön och de växt - och djursamhällen som är karaktäristiska för dessa miljöer.

Kråmö naturreservat bildades 1972 utav Länsstyrelsen i Södermanlands län. Kråmö har varit kommunägt sedan naturreservatet bildades och Trosa kommun har varit enskild förvaltare av reservatet sedan 1992. På begäran av kommunen beslutade länsstyrelsen 2015 att tillstyrka att Kråmö naturreservat ombildas till ett kommunalt naturreservat. Skälen för ombildande är dels att omformulera naturreservatets syfte till att förutom friluftsliv även omfatta naturvård och marina värden, samt att justera reservatsgränsen något gentemot stugbyn. Dels inkorporeras nu naturmark i reservatet som tidigare ingick i stugbyn och dels undantas mark runt befintliga byggnader för att underlätta service och underhåll. Det skapar en naturlig gräns mellan stugbyn och reservatet vilket möjliggör framtida utveckling av naturreservatets värden såväl som friluftsvärdena inom stugbyn.

Naturreservatets omfattning

Naturreservatet utgörs av huvudön Kråmö, sju mindre öar och ett antal mindre skär samt en omfattande areal relativt grunt vatten. Tidigare har endast områdets naturvärden på land varit kända och den strövvänliga hällmarkstallskogen, ängsmarken och stränderna är väl uppskattade av besökare. Men genom att ombilda Kråmö till ett marint reservat vill kommunen även lyfta det som finns under ytan och Kråmös rika marina naturvärden såsom ålgräsängar, musselbankar och blåstångsbälten. Dessa strukturbyggande arter bygger upp tredimensionella strukturer som fungerar som livsmiljö åt andra arter och har därför en nyckelroll i kustens ekosystem.

Hur ska Kråmö vara i framtiden?

Området erbjuder upplevelser av artrikedom och varierad natur. Det ger möjlighet till rekreation och friluftsliv i form av bl.a. stigar, rastplatser och goda badmöjligheter. Information om områdets naturvärden ska vara lättillgänglig och bidrar till att locka till besök och förhöja upplevelsen av besöket. Områdets friluftsanläggningar ska vara i gott skick och underlättar för besökare att uppleva området. För att gynna och bevara områdets strövvänlighet och möjlighet till naturupplevelser är endast sjöfågeljakt och skyddsjakt tillåtet.

Läs mer om Kråmö marina naturreservat