Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. En viktig del i det arbetet är tillstånd och tillsyn. Ett starkt lagstyrt område, men som rätt utfört bidrar till friska och säkra kunder samt kvalitet i företagen. När Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA, frågar företagen i 188 kommuner får Trosa högst betyg på området.

SKR utför regelbundet mätningar kring vilken kvalitet som Sveriges kommuner levererar. I mätningen Öppna jämförelser mäter man myndighetsutövning och service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd genom att ställa frågor till företag som har varit i kontakt med kommunerna och därefter tar man fram ett nöjd-kundindex för respektive område.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet nöjd-kundindex.

I årets redovisning, som presenterades under onsdagen kan vi glädjande konstatera att Trosa kommun får genomgående goda resultat vilket summerat också innebär att vi placerar oss högst upp i listan över det sammanvägda resultatet. Även inom flera specifika mätområden placeras vi i toppskiktet av företagen.

Resultatet kommer av ett nära samarbete med företagen men också genom det långsiktiga attitydarbete som har pågått under många år och där alla berörda tjänstemän har företagarnas behov och önskemål i fokus. En öppenhet och tillgänglighet från kommunens sida är också viktigt för att lösa problem och utmaningar effektivt.

Under den rådande pandemin har Trosa kommun valt att fortsätta myndighetsutövningen inom miljö- och hälsotillsyn men under hela 2020 kommer tillsynen att ske avgiftsfritt för företagen.

Totalranking Sverige (av 188 deltagande kommuner):
1. Trosa
2. Åmål
3. Höganäs
4. Hörby
5. Ludvika

Läs mer om hur Sveriges kommuner och regioner genomför undersökningen.

Dela artikel: