Lyhördhet i tillväxttider ger rekordkorta handläggningstider

Trosa kommun har haft en positiv befolkningstillväxt under en rad år. Tillväxt ger sig direkt till känna inom bygglovsverksamheten där trycket ökat markant, men trots det ökade antalet ärenden minskar handläggningstiderna för andra året i rad och uppvisar 2018 de kortaste under en tioårsperiod. Tätare dialog med byggbranschen, ökad bemanning, e-tjänster och telefontider är en del av de åtgärder som har genomförts.

Ända sedan 50-talet har Trosa kommun haft en tillväxt inom bostads- och fastighetsproduktion och de senaste 10 åren har antalet medborgare i snitt ökat med ca 1,5 % årligen och antalet nystartade företag med närmare 90 st per år. Det ställer krav på en rättssäker och effektiv handläggning av bygglovsenheten.

2016 till 2018 har vi haft en högkonjunktur med högre byggtakt än normalt såväl nationellt som lokalt i Trosa kommun.

Under de senaste 3 åren har byggnationen ökat mer än normalt och det har förstås ökat trycket på bland annat bygglovsenheten i kommunen. Antalet ärenden har ökat med drygt 50 % sedan 2012 och den genomsnittliga handläggningstiden ökade under några år till runt 5 veckor från en normal nivå på ca 4 veckor. 2017 vändes trenden och trots ett ökat antal ärenden gick handläggningstiden ner till en normal takt om ca 4 veckor.

2018 konstateras den lägsta handläggningstiden under de senaste 10 åren med en mediantid om 2 veckor och en medeltid om 3,2 veckor. Sammantaget handlades 317 bygglovsärenden under 2018.

I samverkan med Företagarna och i dialog med den lokala byggbranschen har frågan om handläggningstider prioriterats vilket resulterat i en utökning av bygglovshandläggare, införandet av effektiva e-tjänster samt telefontider vilket ökar tillgängligheten för företag och invånare samtidigt som handläggning kan bedrives mer effektivt på övrig tid.

Noterbart är att lagen (Plan- och ByggLagen, PBL) säger att handläggningstiden ska maximalt vara 10 veckor och att Trosa kommun, även under kraftig tillväxt, klarar detta mål med råge. Ett fåtal (under 6 %) ärenden har tagit mer än 10 veckor och i några av dessa fall har detta berott på nödvändiga samråd med andra myndigheter.