Översiktsplanen har antagits i kommunfullmäktige

Alla kommuner har en översiktsplan för hur hela kommunens yta ska användas, utvecklas och bevaras för framtiden. Trosa kommuns arbete med en ny översiktsplan har pågått sedan december 2018 och har under arbetets gång väckt ett stort engagemang. Nu har Översiktsplan 2021 antagits i kommunfullmäktige.

Under vintern 2019/2020 var planförslaget ute på samråd och under sommaren 2020 har ett reviderat förslag skickats ut på granskning. Utifrån inkomna synpunkter och planutskottets beredning har ett slutligt förslag till ny översiktsplan tagits fram, som den 17 mars 2021 antogs i kommunfullmäktige. Trosa kommun har därmed en ny översiktsplan som visar hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Läs mer om Översiktplan 2021

Dela artikel: