Provtagning av vatten vid Smäckbron visar normala utsläppsnivåer

Trosa kommun har genomfört provtagning av vatten vid Smäckbron, från dagvattenrörets mynning till Trosaån. En bredspektrumanalys utfördes för ett stort antal kemiska föreningar och tungmetaller. Metaller återfanns i låga halter, i nivå med eller väl under riktvärden för dagvattenutsläpp. Övriga ämnen kunde inte detekteras i provet.

Avsikten med provtagningen var att kontrollera om någon kontinuerlig verksamhet i området orsakar utsläpp som kan förklara att fiskar dött i ån under hösten. Provsvaren pekar inte på något sådant utsläpp.

Regelbunden provtagning av vattnet i Trosaån vid Villabron har visat på varierande grad av grumlighet i vattnet. Grumligheten har varit speciellt hög efter kraftiga regn. Grumligt vatten kan vara en bidragande orsak till syrebrist hos fiskar.

Kommunens plan vid eventuell upprepning av höstens fiskdöd är att göra en omfattande analys av vattnet i ån, samt analys av drabbad fisk.

Dela artikel: