Revidering av renhållnings- samt vatten-och avloppstaxorna - uppdatering

Under Teknik- och servicenämnden den 29/4 fattades beslutet att föreslå kommunfullmäktige att anta en revidering av taxorna för renhållning och VA. Den 10/6 godkände kommunfullmäktige förslaget , vilket gör att den nya taxan börjar gälla från 2020-07-01.

Höjningen ser ut som den gör efter att Tekniska enheten har sett över taxorna och hur man kan täcka för kommande kostnadsökning. På vatten- och avloppssidan behövs ett tillskott med anledning av den framtida lösningen för omhändertagandet av kommunens spillvatten, vattenläckor samt ovidkommande vatten, men också för att täcka upp för förra årets underskott i budgeten.

Även inom avfallshantering för hushåll finns behov av en revidering av taxan eftersom man behöver täcka upp för en skattehöjning på bränsleavfall, en indexreglering som uteblev 2019 och som nu behöver göras, samt ett nytt avtal med entreprenör som tar hand om farligt avfall. Den främsta anledningen till höjningen är däremot på grund av den ökade mängden avfall på Korslöts återvinningscentral, där främst bygg- och rivningsavfall på den privata delen har ökat.

Hur ser månadskostnaden ut från och med 2020-07-01?

Taxehöjning är på 7 % av brukningsavgifterna för vatten och avlopp.

För att visa på vad det innebär för ett normalhushåll följer här ett exempel från Svenskt vatten på vad ett normalhushåll är:

En normalvilla ”Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage (våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2). Schablonberäknad vattenförbrukning är 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten, och avgifterna redovisas inklusive moms.

En höjning med 7 % av brukningsavgifterna för vatten och avlopp innebär en kostnadsökning på cirka 54 kr/mån (645 kr/år), vilket inkluderar både de fasta och rörliga avgifterna enligt given definition. Det du som abonnent kan påverka är vattenuttaget, det vill säga förbrukningsavgiften.

Taxehöjning för renhållningstaxan är 12 % på dess fasta del. Det innebär i snitt att det blir en kostnadsökning på 10,65 kr/per månad och per abonnemang.

Dela artikel: