Revidering av renhållningstaxan

På grund av ökade kostnader har Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (renhållningstaxan) setts över. Det innebär att den fasta och rörliga avgiften kommer att höjas efter årsskiftet.

Bakgrunden till taxehöjningen är dels ett nytt lagkrav där kommuner runtom i Sverige från och med årsskiftet kommer att ansvara för insamling och behandling av tidningar. En annan anledning är att Korslöt återvinningscentral behöver en utökad bemanning för att kunna upprätthålla en bra servicenivå samt hantera de utökade öppettiderna.

Höjningen av taxan är 7,6% av den fasta avgiften. Det innebär en höjning på cirka 10 kr inklusive moms per månad för en- och tvåfamiljshushåll. Den rörliga avgiften höjs med 10,6%. Det innebär en höjning med cirka 13 kr inklusive moms på den renhållningstaxan. Totalt sett innebär det en ökad kostnad motsvarande 9,1 % eller 23 kr/mån för en– och tvåfamiljshushåll. Den nya taxan gäller från och med 2022-01-01.

Ta del av gällande renhållningstaxa för hushållavfall.

Dela artikel: