Snöröjning och halkbekämpning – vad är det som gäller egentligen?

Snöröjning påbörjas vid ett snödjup av 5 cm.

Huvudvägar med kollektivtrafik eller vägar som det är hög trafikbelastning på med mycket genomfartstrafik ska vara åtgärdade inom 6 timmar.

Gång- och cykelvägar ska vara åtgärdade inom 6 timmar.

Lokalgator och parkeringar ska vara åtgärdade inom 8 timmar.

Kompletterande plogning ska vara utförd inom 12 timmar.

Framkomligheten på huvudgator prioriteras vilket kan innebära att man ibland måste öppna dessa för att senare återkomma för efterplogning och putsning.

Att snöröja och sanda hela kommunen efter ett kraftigt snöfall kan ta upp till 12 timmar efter att snöfallet upphört.

Läs mer om snöröjning i Trosa kommun och hur du som invånare kan hjälpa oss.