Sprickor i marken har undersökts – ingen ökad skredrisk i Ödesby

Under sommaren 2018 har det uppkommit sprickor i asfalten på gång- och cykelvägar i området Ödesby i Vagnhärad. För gång- och cykelvägen som löper utmed ån har man även kunnat notera en vågformig vägbaneyta och belysningsstolpar som lutar. Med tanke på skredet som ägde rum i området år 1997 kontaktades därför de geotekniker som varit delaktiga sedan skredet för att undersöka saken närmare. Geoteknikerna på Sweco har nu lämnat en rapport med följande slutsatser:

  • De sprickor som har uppkommit i asfaltsytor och lutande lyktstolpar beror på tjälrörelser i kombination med uttorkning av lera. Fundamenten hos de lyktstolpar som finns i området idag är för klena för rådande förhållanden.

  • Den vågformiga vägbaneytan i gång- och cykelvägen har uppkommit till följd av att jorden är förstärkt med så kallad kalkcementpelare. Fyllningen på pelarna utgörs av lera och är för tunn för att innehålla önskad valvverkan i vägen. Då denna typ av skador finns i hela området i samma omfattning oavsett lutande eller horisontell mark, har Sweco gjort bedömningen att skadorna inte orsakas av bristande stabilitet.

Med Swecos rapport kan vi konstatera att vi i framtiden kommer att se fler skador och sprickor på gång- och cykelvägar och asfalterade ytor i området Ödesby. Skadorna och sprickorna i marken kan verka skrämmande, men enligt Sweco visar utredningen att det inte finns en ökad risk för skred i området.

Ojämnheterna på grusvägen kommer nu att åtgärdas och belysningsstolparna kommer att stabiliseras, och under våren 2019 kommer sprickorna i asfalten att lagas.

För oss är det viktigt att få information om det är något på våra kommunala anläggningar eller markområden som behöver åtgärdas, oavsett om det gäller trasig belysning, nedskräpning eller skadegörelser. Du gör enkelt en felanmälan via vår app Felanmälan Trosa kommun, eller direkt på hemsidan www.trosa.se/felanmalan.