Trosa kommuns elever och pedagoger visar att målmedvetet arbete ger resultat


Genomsnittligt meritvärde i Trosa kommun för årskurs 9, läsåren 2007/08–2017/18. Staplarna anger meritvärde samt läsår. Källa: Skolverkets jämförelse av betygsresultat över tid.


Skolverket har under hösten redovisat de nationella resultaten för grundskolan i form av meritvärden, gymnasiebehörighet och andel godkända betyg. För elever och pedagoger i Trosa kommuns skolor är det en bekräftelse på att målmedvetet arbete ger resultat.

Redan under sommaren kunde rektorerna i Trosa informellt se att året som gått varit positivt när de räknat ihop resultaten. Skolverkets rapport för läsåret 2017–18 bekräftar nu de glädjande resultaten. Totalt genomsnittligt meritvärde bedöms ligga kring plats 24 nationellt, en uppgång om drygt 50 platser från föregående år och i nivå med resultaten 2015 och 2016.

I de enskilda ämnen redovisas toppnoteringar, exempelvis ämnet matematik som ger det högsta meritvärdet i ämnet på 10 år. Gymnasiebehörigheten är 92,9 % i Trosa kommun, att jämföra med 84,4 % i riket. Även i de yngre åldrarna har Trosa kommuns elever bra resultat. Andel sjätteklassare som klarar godkänt i alla ämnen ligger i Trosa kommun på 84,6 %, att jämföra med 77,1 % nationellt.

Trosa kommun har målmedvetet satsat på en förskola och skola med bra resultat i Sverigetoppen. Satsningen ger resultat.

Under hösten kommer SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan där alla kommuner jämförs i en nationell rankning.