Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt

Under våren och början av hösten kommer det att byggas om vid Korslöt och bli en ny del för privatpersoner. Den nya delen kommer att ligga i anslutning till nuvarande anläggning, delar av nuvarande återvinningscentral kommer att sluttäckas och resterande del kommer att finnas öppen för företagare.

Korslöt genomgår under våren en stor förändring, anledningen till förändringen är dels att delar av den gamla delen behöver sluttäckas men även det faktum att kommuninvånarantalet ökar vilket innebär i att förändringar behöver göras för att kunna möta framtida behov.

- Invånare i Trosa kommun är bra på att sortera och återvinna, vilket är fantastiskt och vi måste ha en central som kan möta det behov som finns. Säger Martin Markne, projektledare för byggnationen på Trosa kommun.

Arbetet med att bygga den nya återvinningscentralen påbörjas redan om några veckor och i oktober kommer den öppnas upp för allmänheten. Den nya delen kommer att bli större till ytan än nuvarande central, innehålla fler och större containrar samt fraktioner vilket kommer underlätta vid sortering. Det kommer bli tre filer in i området för bilar och bättre parkeringsmöjligheter väl inne.

Delar av gamla Korslöt kommer att sluttäckas med dukar och jordmassor, resterande del kommer att vara öppen för företagare. Tackvare den nya återvinningscentralen för privatpersonen kommer trycket minska på den gamla delen och även underlätta för företagare. 

Företaget Bro och Väg från Södertälje är upphandlade och kommer inom kort att påbörja arbetet.

Dela artikel: