Hoppa till huvudinnehåll
Sök

UNDERRÄTTELSE OM FÖRNYAD GRANSKNING, Granskning 3, Rådmansbackarna

Förslag till detaljplan för del av Trosa 11:1, Rådmansbackarna, Trosa kommun, dnr SBN 2021/26

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-05 § 60 att skicka ut reviderat förslag till detaljplan för del av Trosa 11:1, Rådmansbackarna på ny granskning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt område för verksamheter, handel samt en ny vårdcentral och bostäder vid entrén till Trosa. Nya gator och gång- och cykelkopplingar möjliggörs där infart till området för fordonstrafik kan ske både från norr och söder. Bebyggelsens placering och utformning anpassas utifrån närheten till väg 218 samt för att minimera den visuella påverkan på Trosaåns dalgång, riksintresse för kulturmiljövården.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Granskning pågår mellan den 11/3 till den 8/4 2024. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns hemsida www.trosa.se/radmansbackarna, på Stadsbiblioteket i Trosa, bibliotek Navet i Vagnhärad samt på Samhällsbyggnadskontoret på Västra Långgatan 5. Handlingar i pappersform kan beställas från kommunen.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 2024-04-08 och skickas till: detaljplan@trosa.se eller till: Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 619 80, Trosa.

Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap. § 19 Plan- och bygglagen).

Insända synpunkter kommer att redovisas och besvaras i ett granskningsutlåtande under nästa skede i planprocessen. Insända synpunkter blir en offentlig handling och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur Trosa kommun hanterar personuppgifter på: https://www.trosa.se/kommun-och-politik/offentlighet-och-sekretess/hantering-av-personuppgifter/

Frågor

Frågor rörande detaljplanen besvaras av planchef Linda Axelsson tel. 0156-520 00 eller detaljplan@trosa.se