Så överklagar du kommunala beslut

Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). 

Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär) 

Som kommuninvånare kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. 

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet, där beslutet finns, har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns på kommunens webbplats.

Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel. I paragraf 8 anges grunderna för laglighetsprövning. Ett överklagat beslut ska upphävas om

  • det inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Alla omständigheter den klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Om ett överklagande godkänns kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Adress till förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

Tel: 013-25 11 00

E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Webbplats: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se/ 

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, skolskjuts, bidrag för pedagogisk omsorg eller socialt bistånd. 

Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutat hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan. 

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.