Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bostadsmiljö

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv. Därför är en bra inomhusmiljö mycket viktig. Fukt, otillräcklig ventilation och bullerstörningar är exempel på hälsorisker som kan uppstå i en bostad. Mer information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Har du problem med inomhusmiljön i din bostad, som du inte själv kan göra något åt, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, som ansvarar för att fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av dina inomhusmiljöproblem kan du vända dig till oss på miljökontoret. Vi utreder bostadsklagomål på miljönämndens uppdrag. Anmäl ditt bostadsklagomål via vår e-tjänst Klagomål-hälsoskydd/miljöskydd.Öppnas i nytt fönster Om det finns en olägenhet för människors hälsa ställer nämnden krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Buller

Buller definieras som “icke önskvärt ljud”. Upplevelsen av vad som är ett oönskat ljud varierar mellan olika personer men också med tiden på dygnet och den plats vi befinner oss på. Buller upplevs idag av många människor som ett av de största miljöproblemen.

Trafik, ventilation, byggbuller, grannar och restauranger är de vanligaste källorna för vad som kallas samhällsbuller. Verksamhetsutövaren är ansvarig för sin verksamhet och för att begränsa bullernivåerna.

Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör vänd dig till miljökontoret, som utreder ditt klagomål. Om utredningsresultatet visar att det finns en olägenhet för människors hälsa beslutar miljönämnden om att verksamhetsutövaren ska vidta vissa åtgärder.

Upplever du problem med bullerstörning anmäl det via vår e-tjänst Klagomål-hälsoskydd/miljöskydd.Öppnas i nytt fönster

Om problemen orsakas av en granne kontakta i första hand din granne innan du vänder dig till oss.

Radon

Det radon som finns i inomhusluften kommer antingen från marken eller från byggmaterialet. Radongas kan tränga in i din bostad t ex genom sprickor i grunden eller via otätheter där el-, vatten- och avloppsrör går in i huset. Radon kan även komma in via dricksvattnet eller från byggnadsmaterialet som kallas blågrå lättbetong (tillverkades 1929-1975).

Särskilt viktigt att mäta är det:

  • inför försäljning av bostaden (gör det i god tid så behöver inte snabbmätning tas till, den är både sämre och dyrare)
  • Vid husköp
  • vid ny-, om- och tillbyggnad
  • om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
  • vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem
  • om du får ditt dricksvatten från en egen bergborrad brunn (det kommunala vattnet är kontrollerat)

Kommunen har en översiktlig karta som redovisar var risken för markradon är förhöjd.

Miljökontoret utför inga radonmätningar och har ingen utrustning för radonmätning att lämna ut utan hänvisar till de bolag som finns ute på marknaden.

Miljökontoret får in kopior på radonmätningar utförda i bostäder. Vill ni veta om det finns någon mätning på en speciell fastighet eller veta hur radonhalten inomhus ser ut för ett område är ni välkomna att ta kontakt med oss.

Skadedjur i bostäder

Om du har besvär av skadedjur som exempelvis råttor eller insekter kan du få hjälp av olika företag som har hand om skadedjursbekämpning.

Om du bor i hyreshus och upptäcker ohyra eller råttor i eller runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, som har ansvaret för att en sanering blir utförd. Fastighetsägaren kan då kontakta något skadedjursbolag som hjälper till med denna sanering.

Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till miljökontoret. Vi har miljönämndens uppdrag att utreda klagomål. Om det behövs kan vi ställa krav på fastighetsägaren att få bort skadedjuren.

Susanne Rosqvist

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97