Taxor & avgifter

Kort information om avgifter

Cirka 7% av kommunens inkomster utgörs av avgifter, t ex vatten och avlopp, barnomsorg.

Intäkter 2013

De avgifter kommunen tar ut för renhållning, vatten och avlopp får enligt lagen endast användas för just dessa verksamheters kostnader. Detta innebär att kommunen inte har rätt att höja avgifterna för exempelvis renhållning, för att finansiera extra lärartjänster inom skolan. Klicka här för att läsa mer om taxor och avgifter för sophämtning/renhållning, vatten och avlopp, alkoholtillstånd, livsmedelsanläggningar, hygienlokaler, lokaler för utbildning, solarier, lantbruk och företag som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet, bokning av kommunala lokaler.

Inom barnomsorg, fritidsverksamhet och äldre- och handikappomsorg täcker avgifterna endast en del av de verkliga kostnaderna. Resterande kostnader finansieras till största delen av skatteintäkter och en liten del av staten via statsbidrag.  Klicka här för att läsa mer om barnomsorgsavgifter och äldre- och handikappavgifter

Taxor & avgifter
sophämtning
vatten och avlopp

alkoholtillstånd
livsmedelsanläggningar
hygienlokaler
lokaler för utbildning
solarier
lantbruk
miljöfarlig verksamhet
 
barnomsorgsavgifter
äldre- och handikappavgifter
bokning av kommunala lokaler

Kontakt

Björn Alm
Ekonomichef
Tel: 0156-533 36

Ekonomienheten
Telefontid vardagar 10-12
Tel: 0156-520 02