Energiplanering

Energiplanering handlar om att tillgodose samhällets behov av energi utan att försämra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi behöver energi för transporter, för att värma byggnader, driva maskiner och utrustning, för belysning mm. Industrisamhället har de senaste seklerna i huvudsak använt olja och kol som energikällor. Vi är idag medvetna om att dessa energislag bland annat har bidragit till att skapa det enorma problemet med global uppvärmning. Idag är alla samhällsnivåer engagerade i att begränsa den globala uppvärmningen. 

Trosa kommun arbetar som ekokommunen aktivt med energifrågorna sedan 1994. Alla kommunens fastigheter försörjs idag genom förnybar energi i form av biofjärrvärme och all el som kommunen köper är från förnybara källor. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera energianvändningen i kommunens fastigheter.  Sedan 2010 arbetar Trosa kommun med en energieffektiviseringsstrategi för den egna verksamheten som bl.a. innebär att vi skall minska energiförbrukningen från 2009 års nivå i fastigheter med 7 % till 2014 och 15 % till 2020. Vi ska också minska den totala bränsleanvändningen med 10 % till 2020. 

Kommunfullmäktige antog den 18 september 2013 en ny Energi- och klimatplan för Trosa kommun. Energi- och klimatplanen omfattar energi- och transportsektorn inom hela kommunens geografiska område och bidrar till att Trosa kommun medverkar till att de nationella energimålen och klimatmålen uppnås. Sju framtidsbilder är framtagna för hur ett energi- och klimatsmart Trosa ser ut år 2020 och dessa pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet. Till dessa framtidsbilder finns en åtgärdslista som utvärderas och uppdateras årligen i samband med kommunens bokslut.

Kontakt

Rickard Österlund
Energi- och klimatrådgivare

Tel: 0156-522 46