Stöd och bidrag

 • Investeringsstöd för solceller

  Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

  Stödet uppgår maximalt till 20 procent av installationskostnaden för privatpersoner. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag.

  Investeringsstödet hanteras av Länsstyrelsen. Ansökan sker till Länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida. 

  I dagsläget är det oklart när solcellsstödet betalas ut. Det fanns närmare 18 000 ansökningar i kön i september 2019 och kön bearbetas i turordning. Länsstyrelsen fattar beslut när de fått tillgång till de pengar som avsatts för beslut under 2019. Mer information på Länsstyrelsens hemsida.

  Vid solcellsinstallation kan du även ansöka om ROT-avdrag, detta kan dock inte kombineras med investeringsstödet. Du kan även få skattereduktion för solel. Mer information om stöd och intäkter för solel hittar du på Solelportalen.

 • Bonus Malus

  Bonus malus-system för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  Bonus malus ersätter föregående supermiljöbilspremie och ger en bonus till fordon som är miljöanpassade med låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km med maximalt 60 000 kr.

  Bensin- och dieseldrivna bilar som släpper ut över 95 g/km koldioxid får förhöjd fordonsskatt under de tre första åren. En bil som släpper ut mellan 60 och 95 g/km koldioxid omfattas således inte av varken bonus eller malus.

  Bonus malus-systemet gäller endast nya fordon från och med 1 juli 2018 och omfattar personbilar klass I och II, lätta bussar samt lätta lastbilar.

 • Rot-avdrag

  Den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnad och/eller energisparåtgärder av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50% av arbetskostnaden, dock max 50 000 kronor per år och individ. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget därmed max 100 000 kronor/år. Se Skatteverkets hemsida.

 • Stöd för energilagring

  Privatpersoner har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

  Produktionsanläggningen måste vara ansluten till elnätet. Stödet kan täcka högst 60 procent av kostnaden för lagringssystemet och maximalt 50 000 kronor. Bidraget kan sökas för installationer som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2019. Stödet söks hos Länsstyrelsen. Det är inte möjligt att kombinera stödet med annat bidrag exempelvis ROT-avdrag för samma åtgärd.

  Läs mer om stödet på Energimyndighetens hemsida. Där hittar du också ansökningsblankett. 

 • Bidrag för laddstation

  Den bästa tiden att ladda sin elbil eller laddhybrid är när den står stilla under natten, därför bör man ha en riktig laddpunkt vid den privata bostaden. För att förenkla säker hemmaladdning finns ett speciellt stöd att söka som ska göra det lättare att installera laddutrustning i hemmet.

  Transporter står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Regeringen införde ett särskilt investeringsstöd för att öka takten med elektrifieringen av bilparken under 2018 med motivering att göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet eller stugan, och därmed ställa om till hållbara transportsätt.

  Bidraget kan sökas av privatpersoner som äger eller har nyttjanderätt på den fastighet där laddpunkten installeras. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna och högst 10 000 kronor per fastighet. Ansökan görs efter att laddpunkten har installerats men senast sex månader efter att installationen slutförts.

  Ansökan görs lättast via Naturvårdverkets e-tjänst, du hittar den här. Det kan även göras med e-post eller vanlig post, men då blir handläggningstiden flera månader.

  Laddpunkten behöver vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt utrustad med typ 2-uttag eller typ Combo 2-uttag.

Kontakt

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Energi- och klimatrådgivning
Tel: 0156-520 00
ekr@ostrasormland.se

Richard Östlund
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-522 46

Charlotte Jibréus
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-523 70