Stöd och bidrag

Stöd till solel förlängs till 2016

Sedan 2009 finns det ett stöd att söka för installation av solceller. Stödet gäller för alla typer av elnätsanslutna solcellssystem. Stödet går även att söka för solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både el och varmvatten. Installationen ska genomföras senast december 2016.

Stödnivån från och med 1 februari 2013 är maximalt 35% av investeringskostnaden. Redan beslutade projekt kommer att bibehålla tidigare stödnivå. Taket för stöd per solcellssystem är på 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 40 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För solel/solvärmehybridsystemen får de stödberättigande kostnaderna uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Bidraget söks hos Länsstyrelsen. Mer information finner du på Länsstyrelsens och Energimyndighetens hemsidor.

Supermiljöbilspremie

Från och med 1 januari 2012 till och med 31 december 2014 kan du söka bidrag för att köpa en så kallad supermiljöbil. Det är en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer och det är främst el- och laddhybridbilar som kommer att vara aktuella för bidraget. Premien uppgår till maximalt 40 000 kronor för en privatperson men går även att sökas av företag, bilpooler och offentlig sektor.

Premien söks via Transportstyrelsen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning på företag

Nu finns ett statligt stöd till företag som vill energieffektivisera sin verksamhet, spara pengar och minska sin klimatpåverkan. Stödet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning på minst 500 MWh/år, eller 100 djurenheter. Stödet täcker 50% av kostnaderna för energikartläggningen, upp till maximalt 30 000 kronor.

Rot-avdrag

Den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnad och/eller energisparåtgärder av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50% av arbetskostnaden, dock max 50 000 kronor per år och individ. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget därmed max 100 000 kronor/år.
Se Skatteverkets hemsida.

Kontakt

Rickard Österlund
Energi- och klimatrådgivare

Tel: 0156-522 46