Med hjälp av ett stort antal engagerade företagare blev vår workshop den 27/4, med fokus på vad ni vill att vi förbättrar i vår service till er, en succé!

I december inleddes ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Företagarna och Trosa kommun med syftet att undersöka inom vilka områden som de lokala företagen ser förändrings- och förbättringspotential. Med hjälp av ett stort antal engagerade företagare blev den första workshopen 27/4 en succé.

Med hjälp av ett stort antal engagerade företagare blev vår workshop den 27/4, med fokus på vad ni vill att vi förbättrar i vår service till er, en succé!

Alla idéer och synpunkter som kom fram i våra dialoger har sammanställts och en sammanfattande ”handlingsplan” för det fortsatta arbetet har tagits fram (se längre ned).

I början av hösten planeras för ännu en träff som på temat ”Handlingsplan 2016” som kommer att lyfta fram de 2-3 viktigaste områdena för det närmaste året.

Sammanfattning work shop 160427 – Speed dating

Infrastruktur/faciliteter:

Bättre kommunikationer, Bättre pendlingsmöjligheter underlättar rekrytering
Turisttaxi/buss men även småbusstrafik off season
Fler platser för spontanidrott/lek
Bättre lokalutnyttjande (socitetshuset, garvaregården, folkets hus osv)
Postens öppettider svårt för företagare
Fiberutbyggnaden på landsbygden är en näringslivsfråga, Fiber är viktigt, t o m avgörande

Marknadsföring & Turism:

Mer lokal info
Inflyttarservice
Fler inflyttare, berätta mer hur bra det är här
Hur når vi målgruppen ”Trosabornas kompisar” och får dessa att turista
Tydliggör närheten till Stockholm bättre
Lyft fram att vi har bra kommunikationer och idrottsmöjligheter
Extern marknadsföring
Hur ”syns” ett litet lokalt företag inom och utom kommungränsen
Synliggör företagen
Inga privata båtplatser i gästhamnen borde finnas
Fler gästhamnsplatser inre hamnen och i ån
Coolare turistbyrå (Sigtuna)
Reklamplank på vår webb?
Mer boendeturism (mitt exempel Statt)
Våga vara mer än bara Bomans, Stadshotellet och ”Strosa i Trosa”
Mer turer Blå Tåget
Litteraturfestival (Mariefred)
Trosamemory
Hur förlänger vi säsongen, Förläng turistsäsongen

Arenor/mötesplatser/nätverkande:

Lokala samarbeten
Fler forum (inkl föreningar och akademi)
Fler mötesplatser
Fler mötesplatser/samarbetsplattformar
Företagskluster saknas
En flexibel evenemangsarena
Saknas nätverk och nätverkande mellan företagen
Mäklarträff

Entreprenörskap:

Var är de unga? Fler unga entreprenörer önskas!
Bankerna om företagslån
Höga butikshyror, ingen dialog med fastighetsägarna
Generös kompetensspridning önskas

Kommunen:

Tydlig positiv syn på utveckling, Att viljan finns, Öppen dialog
Tydligare arbete med markfrågan för etableringar
Bättre dialog med kommunen (bygglov)
Lotsning oavsett fråga
Bättre hemsida för företagen
Kan kommunen hjälpa ftg att rekrytera (kompetens)
Utveckla upphandlingsfunktionen
Kortare ledtider hos kommunen, Långa ledtider i beslutsfattandet
Kompetens hos kommunen
Tydliga handläggningstider
Fortsätt med det snabba och positiva bemötandet
Markskötsel
Bättre snöröjning och sandsopning västra sidan om ån
Vändplan vid Finessa vattenfylls ofta (hela området är vattenkänsligt)
Mer information när något görs, byggs el likn
Påverka LST mer

Sammanfattning work shop – Kritiska framgångsfaktorer (KFF)

•    Bostäder – bygg mer för ungdomar så att de stannar
•    Mötesplatser – skapa förutsättningar, företagskluster?
•    Marknadsföring – lokalt och regionalt i första hand
•    Upphandling – utveckla, förenkla, förbättra
•    Destinationsutveckling - ”Trosa året om”
•    Ungt företagande – låg nivå, varför och hur förändra?
•    Gymnasium i kommunen – sök etablerare?

Sammanfattning work shop – ”Handlingsplan”

•    Möjliggör ett Coffice
o    Plats där företagare och anställda kan både arbeta och nätverka
o    Enklare café
o    Även plats för mindre möten
o    Möter KFF ”Mötesplatser”

•    Öka antalet aktiviteter ”off season”
o    Bokmässa/Litteraturfestival
o    Filmfestival
o    Möten
o    Möter KFF ”Marknadsföring”

•    Starta ett specialistgymnasium
o    Entreprenörskap
o    Möter KFF ”Eget gymnasium”

•    Förbättrade upphandlingar
o    Äg processen, ta kontrollen, följ upp bättre
o    Tydligare underlag, förenklade varianter
o    Mer dialog inför
o    Möter KFF ”Bättre upphandlingar”

•    Högre service- och tillgänglighetsnivå
o    Tydliggör tillgänglighet och tidsramar
o    Serviceutbilda personalen

Om du inte var med på vår work shop men har ytterligare kommentarer eller synpunkter så hör av dig till näringslivsenheten så tar vi med dessa i vårt fortsatta arbete.

Även med ett mycket bra företagsklimat så krävs ett ständigt arbete med att förbättra sättet att samverka med det lokala näringslivet. Möjligheten till samarbete med organisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna är ett led i förbättringsarbetet.

På Bomans Hotell i Trosa samlades 27/4 ett 50-tal företagare och tjänstemän för att genomföra en workshop under fyra timmar. Passet inleddes med en speed dejting där företagarna fick ställa en för dem särskilt viktig fråga till varje tjänsteman. Det blev en isbrytare och under de kommande timmarna kom sällskapet fram till en lista med prioriterade områden som Trosa kommun ska jobba vidare med under 2016.