Lantbruk

Driver man lantbruk i kommunen finns det bestämmelser för t ex gödselhantering, kemikalier, dieselcisterner, animaliska biprodukter och avfall. Djurskyddskontrollen sköts sedan 2009 av länsstyrelsen.

Anmälan och tillstånd

För större djurhållande verksamheter finns det krav på anmälan eller tillstånd innan verksamheten påbörjas. Anmälan krävs om det gäller fler än 100 djurenheter. Anmälan görs till oss på kommunen. Tillstånd krävs om det gäller fler än 400 djurenheter. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. Lista över vad som räknas som en djurenhet finns här. Övriga lantbruksföretag behöver inte anmäla eller ha tillstånd enligt miljöbalken. Däremot har man samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar samt föreskrifter som berör verksamheten.

Gödselhantering

Trosa kommun ligger inom nitratkänsligt område och därför ställs det höga krav på lantbrukare gällande gödselhantering. Det finns lagar och bestämmelser att följa gällande gödsellagring, gödselspridning och ytavrinning om man har fler än 2 djurenheter. Bestämmelserna om lagring och spridning av gödsel är utfärdade med stöd av miljöbalken. Läs mer i jordbruksverkets Gödsel och miljö 2014.

Cisterner

Reglerna om cisterner finns framförallt i naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor. Det är viktigt att besikta cisternen med korrekta mellanrum. K-cisterner ska kontrolleras minst vart 12:e år och S-cisterner ska kontrolleras minst vart 6:e år. För att minska risken för spill vid tankning bör man ha ett spillskydd. För att enkelt och snabbt kunna upptäcka eventuella läckage måste området kring cisternen hållas rent från sly, högt gräs och andra föremål.

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter (ABP) är allt från djurriket som inte är livsmedel. Exempel på ABP är döda djur, biprodukter från slaktade djur och naturgödsel. Kontrollen för att säkerställa att lagstftning följs delas mellan länsstyrelsen och kommunen. Läs mer på jordbruksverkets hemsida om ABP.

Mer information

Kontakt

Susanne Rosqvist
Miljöinspektör
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se