Livsmedel

Susanne Wase Smith
Miljöchef/Livsmedelsinspektör
Tel: 0156-523 32

Här kommer lite information till dig som tänker starta en verksamhet som hanterar livsmedel eller om du redan driver en livsmedelsanläggning. Här kan du läsa vad som gäller om registrering, bolagsändring eller ägarbyte, ansvar och egen kontroll, kontroll och årlig avgift och serveringstillstånd.

Registrering av livsmedelsanläggning

Enligt lag måste en livsmedelsanläggning registreras och detta gör du till miljökontoret.  Klicka här om du vill komma till blankett för att registrera livsmedelsanläggning. För grossister, distribution av livsmedel eller industriell tillverkning av livsmedel kontakta miljökontoret för blankett.  Behöver du ytterligare information kontakta gärna miljökontoret, telefon 0156-523 32 eller mail: susanne.wasesmith@trosa.se. Blanketter kan även hämtas på miljökontoret.

Vad vi behöver veta är:
• Livsmedelsföretagarens namn och adress.
• Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
• Lokal, utrymme eller plats där verksamhet skall bedrivas.
• Beskrivning av verksamheten och vilken omfattning.
• Övrig information om så behövs.

Vid bolagsändring eller ägarbyte
Vid bolagsändring eller ägarbyte måste verksamheten omregistreras, en anmälan som görs till miljökontoret. Om det sker väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen eller om verksamheten upphör skall det också meddelas till miljökontoret.

Ansvar och egenkontroll

Tänk på att det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, information och spårbarhet uppfylls. För att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet ska ett system för egenkontroll upprättas. På livsmedelsverkets hemsida finns branschriktlinjer som kan vara till hjälp när man utformar sin egenkontroll.

För att egenkontrollen ska bli bra måste företaget uppnå goda grundförutsättningar. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner.

Grundförutsättningar i egenkontrollen omfattar:
• Utbildning
• Personlig hygien
• Lokaler, utrustning och underhåll
• Rengöring
• Skadedjursbekämpning
• Temperaturövervakning
• Vattenkvalitet
• Varumottagning
• Information: märkning, redlighet
• Spårbarhet
• Faroanalys och HACCP om nödvändigt

I egenkontrollen bör det finnas rutiner som säkerställer att hälsofaror undviks. Till exempel dokumenterad temperaturövervakning vid nedkylning. För mer information klicka här

Livsmedelskontroll

Syftet med kontrollen är att säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra att konsumera. Redlighet och spårbarhet är också viktigt. Korrekt information om produkten skall nå ut till konsumenten på ett enkelt och förståligt sätt. Märkning av livsmedel får inte vilseleda. Om ett livsmedel inte är säkert eller tjänligt måste den kunna återkallas från marknaden och därför är spårbarheten viktig.

Hur kan du påverka den årliga avgiften?

Livsmedelsföretagaren betalar en årlig avgift som baserar sig på riskerna i verksamheten. Ju högre risk desto högre avgift. Om miljökontoret måste göra återbesök på grund av allvarliga brister vid en kontroll tas en extra avgift ut för varje tillfället. Om man som livsmedelsföretagare kan visa att man har en väl fungerande egenkontroll som fungerar i praktiken kan den årliga avgiften sänkas.

Företag som följer branschriktlinjer eller andra standarder kräver också oftast mindre kontroll, vilket i sin tur kan leda till lägre kontrollavgift.

De kontroller som miljökontoret utför för att säkerställa att verksamhetsutövaren följer lagen är revision, inspektion och provtagning.

Revisionen är föranmäld och är en större genomgång som görs på anläggningen med fokus på systemet för egenkontroll.
Inspektionen görs oanmäld och då kontrolleras oftast delar av verksamheten.
Provtagning kan vara ett stöd till de föregående kontrollmetoderna samt en hjälp vid misstänkt matförgiftning. Hur ofta en kontroll utförs beror på verksamhetens storlek, vilka risker som finns i hanteringen och vilka konsumentgrupper som serveras.

Mer information

Taxa livsmedel,
Avgifter livsmedelskontroll
Nya regler för enklare företagande
Starta livsmedelsföretag 
Öppna kafé 
System för egenkontroll
Branschriktlinje restaurang
Branschriktlinje säker mat i servicehandeln
Branschriktlinjer
Beräkning av kontrolltid
Offentlig livsmedelskontroll