Tillstånd & tillsyn

Tänk på att det kan behövas flera tillstånd för ett och samma företag. Till exempel om man startar en ny verksamhet och ändrar en lokal kan anmälan om verksamheten behövas, en anmälan som görs till miljökontoret samt ändrad användning som erfordrar bygglov/anmälan. Två olika tillstånd från två olika kontor.

 • Varför ska din verksamhet betala tillsynsavgift?

  Enligt miljöbalkens grundläggande principer är det den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar som är ansvarig och som därmed ska betala de kostnader som uppstår av den prövning och tillsyn som krävs för att skydda människor och miljön. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, i stället för att bekostas med skattemedel. Läs mer om tillsynsavgiften

 • Serveringstillstånd

  Alla som avser att servera och/eller sälja alkohol skall ha ett tillstånd. Ett tillstånd du söker hos miljökontoret. Klicka här för att läsa mer om serveringstillstånd.

 • Livsmedel

  Tänker du starta ett livsmedelsföretag eller är du redan livsmedelsföretagare och söker information?  Alla som hanterar livsmedel med en viss grad av organisation och viss kontinuitet omfattas av livsmedelslagstiftningen och ska registrera sitt livsmedelsföretag. Läs mer på vår livsmedelssida.

 • Anmälningspliktiga lokaler

  Följande lokaler kräver anmälan till miljökontoret innan anläggningen tas i bruk. Det kan även behövas bygglov och anmälan om man ändrar användningen av lokalen. 

  För att få driva eller arrangera krävs anmälan för:

  1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

  2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

  3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

  Blankett för anmälan finns att hämta på miljökontoret eller ring 0156-523 05.

 • Cistern

  Ny lagstiftning som reglerar cisterner antogs 2003, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Lagen ställer krav på att alla befintliga anläggningar måste besiktigas och det krävs återkommande kontroller. Lagkravet på återkommande kontroll gäller cisterner för eldningsolja, diesel eller spillolja om cisternen är större än 1 kubikmeter. Olika kontrollintervall gäller för olika cisterner.

  Läs mer här.

 • Kemikalier

  En av miljöbalkens allmänna hänsynsregler är produktvalsprincipen. Produktvalsprincipen innebär att kemikalier och andra produkter som är miljö eller hälsofarliga så långt det är möjligt skall ersättas med mindre farliga produkter. Läs mer om kemikalier här.

 • Gatupratare

 • Miljöfarliga verksamheter

  Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, vatten eller luft eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. Här kan du läsa mer Miljöfarliga verksamheter

Kontakt

Susanne Wase Smith
Miljöchef
Tel: 0156-523 32
susanne.wasesmith@trosa.se

Susanne Rosqvist
Miljöinspektör
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Emily San Martin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0156-521 95
emily.sanmartin@trosa.se

Linn Davidsson
Miljöinspektör
Tel: 0156-523 05
linn.davidsson@trosa.se