Tillstånd & tillsyn

Susanne Wase Smith
Livsmedelsinspektör/Miljöansvarig
Tel: 0156-523 32
susanne.wasesmith@trosa.se

Susanne Rosqvist
Miljöinspektör
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Michal Korek
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0156-523 05
michal.korek@trosa.se

Allmänt

Tänk på att det kan behövas flera tillstånd för ett och samma företag. T.ex. om man startar en ny verksamhet och ändrar en lokal kan anmälan om verksamheten behövas, en anmälan som görs till miljökontoret samt ändrad användning som erfordrar bygglov/anmälan. Två olika tillstånd från två olika kontor.

Serveringstillstånd

Alla som avser att servera och/eller sälja alkohol skall ha ett tillstånd. Ett tillstånd du söker hos miljökontoret. Här kan du läsa mer: Serveringstillstånd 

Livsmedel

Tänker du starta ett livsmedelsföretag eller är du redan livsmedelsföretagare och söker information. Läs mer på vår livsmedelssida.  Alla som hanterar livsmedel med en viss grad av organisation och viss kontinuitet omfattas av livsmedelslagstiftningen och ska registrera sitt livsmedelsföretag.

Anmälningspliktiga lokaler

Följande lokaler kräver anmälan till miljökontoret innan anläggningen tas i bruk. Det kan även behövas bygglov och anmälan om man ändrar användningen av lokalen.
För att få driva eller arrangera krävs anmälan för:

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
Blankett för anmälan finns att hämta på miljökontoret eller ring 0156-523 05.

Cistern

Ny lagstiftning som reglerar cisterner antogs 2003, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Lagen ställer krav på att alla befintliga anläggningar måste besiktigas och det krävs återkommande kontroller. Lagkravet på återkommande kontroll gäller cisterner för eldningsolja, diesel eller spillolja om cisternen är större än 1 kubikmeter. Olika kontrollintervall gäller för olika cisterner. Här kan du läsa mer: Cistern

Kemikalier

En av miljöbalkens allmänna hänsynsregler är produktvalsprincipen. Produktvalsprincipen innebär att kemikalier och andra produkter som är miljö eller hälsofarliga så långt det är möjligt skall ersättas med mindre farliga produkter. Här kan du läsa mer: Kemikalier

Gatupratare

Läs om hur man erhåller tillstånd för s k gatupratare HÄR.

Miljöfarliga verksamheter

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, vatten eller luft eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. Här kan du läsa mer Miljöfarliga verksamheter 

Mer information

  • Starta livsmedelsföretag
  • Livsmedelsverket