Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Här finns information om vad som gäller vid försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Den årliga avgiften som kommunen debiterar för dessa försäljningsslag är följande: En produktkategori 3000 kr/år, två produktkategorier 3500 kr/år och tre produktkategorier 4000 kr/år.

 • Försäljning av tobak

   

  Ansökan om tillstånd

  Från och med 1 juli 2019 måste detalj- och partihandel ansöka om tillstånd att sälja tobaksvaror. Ansökan om att få sälja tobak i Trosa kommun görs via kommunens e-tjänster.

  Tillståndet är knutet till ett försäljningsställe och har företaget flera butiker måste tillstånd sökas för varje ställe.

  Kostnad

  Ansökningsavgiften för tobakstillstånd för detaljhandel är 8400 kr och för partikhandel 9450 kr. Den årliga avgift som tillkommer när tilstånd har beviljats är 3000 kr.

  Regelverk

  Ett egenkontrollprogram ska enligt lag upprättas och detta ska skickas in till miljökontoret tillsammans med anmälan om tobaksförsäljning.

  Det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till en person som inte fyllt 18 år. Det gäller även vid misstanke om langning av tobaksvaror till person under 18 år. På varje försäljningsställe ska det finnas klart synliga dekaler uppsatta som informerar om 18-årsgräns vid köp av tobak.

  Kommunens uppgift

  Kommunen och polismyndigheten ska bedriva tillsyn över försäljningen av tobaksvaror. En viktig del i tillsynen är rådgivning och information. Kommunen ska upplysa om gällande regler och ingripa vid överträdelser.
  Vid en inspektion kontrolleras att ingen tobak säljs till personer under 18 år, att tobaksvarorna är märkta enligt gällande lagstiftning samt att verksamheten som säljer tobak innehar ett egenkontrollprogram som revideras årligen.

 • Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

  Anmälan

  All försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare måste anmälas till miljökontoret innan försäljning påbörjas. Anmälan görs via kommunens e-tjänst.

  Kostnad

  Avgift för anmälan är 1050 kr. Kommunen debiterar sedan 3000 kr i årlig tillsynsavgift.

 • Försäljning av folköl

  Anmälan

  All försäljning av folköl måste anmälas till miljökontoret innan försäljning påbörjas. Blankett finns här.

  Kostnad

  Avgift för anmälan är 1050 kr. Kommunen debiterar sedan 3000 kr i årlig tillsynsavgift. 

  Regelverk

  För att få sälja folköl måste du kunna erbjuda ett varierat matutbud. Med varierat matutbud menas att det måste finnas ett någorlunda stort urval mejerivaror, charkvaror och torrvaror.

  Ett egenkontrollprogram ska upprättas med rutiner som ska hjälpa dig som företagare och din personal att följa de lagar och regler som finns.

  Den som säljer folköl måste förvissa sig om att den som köper folköl har uppnått 18 år. Dekaler som informerar om 18-årsgräns vid köp av folköl ska sitta klart och synligt uppe. Det är förbjudet att sälja folköl vid misstanke om lagning. Folköl får heller inte säljas om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

 • Försäljning av receptfria läkemedel

  Anmälan

  All försäljning av receptfria läkemedel och nikotinläkemedel måste anmälas till läkemedelsverket innan handel påbörjas. Anmälningsformulär finns på läkemedelsverkets hemsida.

  Kostnad

  Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift om 1600 kronor per försäljningsställe till läkemedelsverket samt 3000 kronor årligen i tillsynsavgift till Trosa kommun.  

  Regelverk

  Ett egenkontrollprogram ska enligt lag upprättas. Receptfria läkemedel och nikotinläkemedel får inte säljas till person som är under 18 år. Näringsidkaren har också en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan får farmaceutisk rådgivning. Om man som handlare inte har ett partihandelstillstånd får man endast sälja läkemedlen till privatpersoner och inte vidare till andra företag. Det är kommunerna som ansvarar för kontrollen av att regelverket efterlevs.

 • Mer information

Kontakt

Miljöchef
Susanne Wase Smith
Tfn: 0156-523 32
miljokontoret@trosa.se

Miljöinspektör
Emily San Martin
Tfn: 0156-521 95
miljokontoret@trosa.se