Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Susanne Wase Smith
Miljöchef/Livsmedelsinspektör
Tel: 0156-523 32

Här finns information om vad som gäller vid försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Kostnaden som kommunen debiterar  för dessa försäljningsslag är följande: En produktkategori 2000 kr/år, två produktkategorier 3000 kr/år och tre produktkategorier 3500 kr/år.

Försäljning av tobak

Anmälan

All försäljning av tobak ska anmälas till oss. Anmälan ska ske skriftligt på en blankett som ska skickas in till miljökontoret. Blankett hittar du här. Om ett försäljningsställe byter ägare måste en ny anmälan skickas in till kommunen av den nya ägaren.

Kostnad

Kommunen tar årligen ut en tillsynsavgift som idag utgörs av 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars tillsyn.

Regelverk

Ett egenkontrollprogram ska enligt lag upprättas och detta ska skickas in till miljökontoret tillsammans med anmälan om tobaksförsäljning. En mall för egenkontrollprogram hittar du här.

Det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till en person som inte fyllt 18 år. Det gäller även vid misstanke om langning av tobaksvaror till person under 18 år. På varje försäljningsställe ska det finnas klart synliga dekaler uppsatta som informerar om 18-årsgräns vid köp av tobak.

Kommunens uppgift

Kommunen och polismyndigheten ska bedriva tillsyn över försäljningen av tobaksvaror. En viktig del i tillsynen är rådgivning och information. Kommunen ska upplysa om gällande regler och ingripa vid överträdelser.
Vid en inspektion kontrolleras att ingen tobak säljs till personer under 18 år, att tobaksvarorna är märkta enligt gällande lagstiftning samt att verksamheten som säljer tobak innehar ett egenkontrollprogram som revideras årligen.

Försäljning av folköl

Anmälan

All försäljning av folköl måste anmälas till miljökontoret innan försäljning påbörjas. Blankett finns här.

Kostnad

Kommunen tar årligen ut en tillsynsavgift som idag utgörs av 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars tillsyn.

Regelverk

För att få sälja folköl måste du kunna erbjuda ett varierat matutbud. Med varierat matutbud menas att det måste finnas ett någorlunda stort urval mejerivaror, charkvaror och torrvaror.

Ett egenkontrollprogram ska upprättas med rutiner som ska hjälpa dig som företagare och din personal att följa de lagar och regler som finns.

Den som säljer folköl måste förvissa sig om att den som köper folköl har uppnått 18 år. Dekaler som informerar om 18-årsgräns vid köp av folköl ska sitta klart och synligt uppe. Det är förbjudet att sälja folköl vid misstanke om lagning. Folköl får heller inte säljas om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Försäljning av receptfria läkemedel

Anmälan

All försäljning av receptfria läkemedel och nikotinläkemedel måste anmälas till läkemedelsverket innan handel påbörjas. Anmälningsformulär finns på läkemedelsverkets hemsida.

Kostnad

Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift om 1600 kronor per försäljningsställe till läkemedelsverket samt 2000 kronor årligen i tillsynsavgift till Trosa kommun.  

Regelverk

Ett egenkontrollprogram ska enligt lag upprättas. Receptfria läkemedel och nikotinläkemedel får inte säljas till person som är under 18 år. Näringsidkaren har också en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan får farmaceutisk rådgivning. Om man som handlare inte har ett partihandelstillstånd får man endast sälja läkemedlen till privatpersoner och inte vidare till andra företag. Det är kommunerna som ansvarar för kontrollen av att regelverket efterlevs.

Mer information
Blankett anmälan tobaksförsäljning, 106 kB
Att sälja tobak-snabbguide och praktiska råd, 610 kB
Blankett anmälan folkölsförsäljning, 58 kB 
Regler för försäljning av folköl, 71 kB
Egenkontrollprogram tobak och folköl, 60 kB
Egenkontrollprogram receptfria läkemedel, 41 kB
Tobakslag (1993:581)
Taxa alkohol, tobak mm, 40 kB
Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel (LVFS 2009:20)