Förskolan - det här gäller

 • Alla i ett hushåll bör stanna hemma om någon har covid-19

  När en person i hushållet har symptom ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Personen som har tagit testet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. Om det är möjligt ska den som är sjuk vara i ett eget rum.

  Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19.

  Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19.

  Ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  Uppdaterad: 2021-09-29

   

   

 • Barnet skall vara hemma vid pågående symptom

  De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

  Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

  Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på tillkommen infektion och möjlig covid-19.

  Den pedagog som har huvudsaklig kontakt med barnet gör bedömningen.

 • När kan man återgå till förskolan?

  Barnet skall stanna hemma två dagar efter symptomfrihet.

  Prov för pågående covid-19-infektion rekommenderas inte allmänt vid luftvägssymtom hos förskolebarn. Om prov ändå är taget och är negativt kan barnet återgå till förskoleverksamheten när allmäntillståndet tillåter. Om prov för pågående covid-19-infektion ändå är taget och positivt behöver barnet stanna hemma från förskolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symptomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskoleverksamheten om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.

 • Rutiner vid lämning och hämtning i Trosa kommun

  Samtliga lämningar och hämtningar till och från förskola sker utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att gå in i förskolans lokaler. Genom denna åtgärd är förhoppningen att den allmänna spridningen ska dämpas ytterligare.

 • Ev. beslut om stängning

  Ansvarig huvudman kan efter samråd med smittskyddsläkare besluta om att stänga förskolor och skolor i ett område för att minska smittspridning av viruset som orsakar covid-19. Omfattning, villkor och eventuella undantag vid stängning beslutas då av huvudmannen och ansvarig smittskyddsläkare.

  Ordförandebeslut om stängning, PDF

  Beslut om nedstängning av Tomtaklints förskola 6/11

  Beslut om förlängd nedstängning av Tomtaklints förskola 10-13/11

 • Övriga åtgärder

  Vi har utökat våra städrutiner.

  Undervisning bedrivs i mindre grupper eller utomhus i den mån det går.

  Personal och barn har tillgång till att tvätta eller desinfektera händerna och vi påminner varandra om att göra det ofta.

  Vid vissa arbetsmoment ska personalen använda skyddsutrustning, till exempel engångshandskar för att inte komma i kontakt med kroppsvätskor, till exempel vid blöjbyten.

 • Relaterade länkar