Grundskolan - det här gäller

 • Växelvis distans- och närundervisning för högstadieelever förlängs t.o.m. v. 13

  Högstadiet i Trosa kommun hade under vårterminens två första veckor distansundervisning på heltid, efter en rekommendation av Region Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo. Den rekommendationen sträckte sig till den 24/1.

  Huvudmannen har beslutat efter samråd med smittskydd att ge rektorerna i Trosa kommun möjlighet vid öppna högstadieskolor att glesa ut i verksamheten genom att växla mellan distansundervisning och närundervisning. (Enligt ny förordning som meddelades den 9 januari).

  Beslut fattades om att växelvis distans- och närundervisning skulle genomförs fram till sportlovet 21/2. Nytt beslut om förlängning fattades 15/2 och gäller v. 9 och 10, 1/3-14/3.

  Nytt beslut om förlängning fattades 4/3 och gäller v. 11, 12 och 13.

  Man ska fortsätta med de tidigare försiktighetsåtgärderna och hålla avstånd där man kan, tvätta händerna, hålla sig hemma vid minsta symtom och så vidare.

  Undantag: Det finns elevgrupper som undantas helt från distansstudier, och som alltså får gå till skolan som vanligt. Det gäller primärt grundsärskolans elever samt elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.

  Upplägg: Nuvarande smittläge i vår närhet gör det möjligt för våra högstadieskolor att delvis återgå till närundervisning, dvs undervisning på plats i skolan. Det nya beslutet gäller fr.o.m. den 1 mars och närundervisningen kommer att bedrivas i halvklasser växelvis med fortsatt distansundervisning. Beslutet bygger på att dels ta hänsyn till elevernas rätt till utbildning och samtidigt anpassa undervisningen för att det ska vara möjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika trängsel. Vår förhoppning är att detta ska bidra till att hålla smittspridningen nere och skapa en trygg arbetsmiljö för både elever och medarbetare.

  Hur exakt skoldagarna kommer att utformas meddelas av rektor direkt till vårdnadshavare. Uppdaterad 2021-03-04

 • Symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

  Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

  Publicerad: 2020-12-01

 • Barnet skall vara hemma vid pågående symptom

  De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symptom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

  Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

  Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på tillkommen infektion och möjlig covid-19.

  Den pedagog som har huvudsaklig kontakt med barnet gör bedömningen.

 • När kan man återgå till grundskolan?

  Barnet skall stanna hemma två dagar efter symptomfrihet.

  Prov för pågående covid-19-infektion kan tas från 6 års ålder. Om prov är negativt kan barnet återgå till verksamheten när allmäntillståndet tillåter. Om prov för pågående covid-19-infektion är positivt behöver barnet stanna hemma från skolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symptomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skolan om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut. Testning och mer information hittar ni på 1177.se

 • Rutiner vid lämning och hämtning i Trosa kommun

  Samtliga lämningar och hämtningar till och från skola sker utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att gå in i skolans lokaler. Genom denna åtgärd är förhoppningen att den allmänna spridningen ska dämpas ytterligare.

 • Mötesstruktur för personal i Trosa kommuns skolor

  Under november månad skärper vi reglerna för gemensamma möten.

  • Inga fysiska möten i personalgrupper över skolenhetsgränserna/mellan enheter -  dessa möten/konferenser ska organiseras digitalt.
  • Möten lokalt på skolenheten sker i enlighet med rektors instruktioner - allt för att få så säkra möten som möjligt – även här kan digitala möten nyttjas då det är ett användbart alternativ. Betona vikten av att hålla avstånd kollegor emellan.
  • Skolkontorets möten som rektorsmöten, stabsmöte och samverkan genomförs digitalt.
  • Avböj om möjligt fysiska möten med externa gäster - erbjud telefonmöten eller digitala möten.  
 • Övriga åtgärder

  Vi har utökat våra städrutiner.

  Undervisning bedrivs i mindre grupper i den mån det går.

  Personal och elever har tillgång till att tvätta eller desinfektera händerna och vi påminner varandra om att göra det ofta.

  Barnen äter i sitt klassrum delar av veckan för att glesa ut matsalen.

 • Relaterade länkar