Grundskolan - det här gäller

 • Distansundervisning för Fornbyskolan 10-11/5 m.a.a. smittläget

  Under helgen konstaterades smitta hos personal och elever som föranleder att närundervisning inte är lämplig under början av vecka 19. Läs mer om Fornbyskolas distansundervisning.

 • Växelvis distans- och närundervisning för högstadieelever förlängs t.o.m. 31/5

  Högstadiet i Trosa kommun har under vårterminen 2021 haft först distansundervisning på heltid och därefter växelvis när- och distansundervisning. Det ursprungliga beslutet samt följande förlängningar har fattats efter rekommendation av Region Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

  Huvudmannen beslutar efter samråd med smittskydd att ge rektorerna i Trosa kommun möjlighet att vid öppna högstadieskolor glesa ut i verksamheten genom att växla mellan distansundervisning och närundervisning. (Enligt ny förordning som meddelades den 9 januari).

  Nytt beslut om förlängning fattades 29/4 och gäller t.o.m. 31/5. Beslutet kan komma att förlängas.

  Man ska fortsätta med de tidigare försiktighetsåtgärderna och hålla avstånd där man kan, tvätta händerna, hålla sig hemma vid minsta symtom och så vidare.

  Undantag: Det finns elevgrupper som undantas helt från distansstudier, och som alltså får gå till skolan som vanligt. Det gäller primärt grundsärskolans elever samt elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.

  Upplägg: Nuvarande smittläge i vår närhet gör det möjligt för våra högstadieskolor att delvis återgå till närundervisning, dvs undervisning på plats i skolan. Beslutet bygger på att dels ta hänsyn till elevernas rätt till utbildning och samtidigt anpassa undervisningen för att det ska vara möjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika trängsel. Vår förhoppning är att detta ska bidra till att hålla smittspridningen nere och skapa en trygg arbetsmiljö för både elever och medarbetare.

  Hur exakt skoldagarna kommer att utformas meddelas av rektor direkt till vårdnadshavare. Uppdaterad 2021-04-29

 • Skolskjutsinformation med anledning av covid-19

  Eftersom smittspridningen är fortsatt hög i Trosa kommun även bland unga så införs nya rutiner för elever som åker skolskjuts. Förhoppningen är att vi på så sätt kan få ner den negativa trenden. Läs mer om skolskjutsarna

  Publicerad: 2021-04-23

 • Alla i ett hushåll bör stanna hemma om någon har symptom som kan stämma med covid-19

  Alla i ett hushåll rekommenderas att vara hemma från det att någon får symptom som kan stämma med covid-19.

  Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kom 15 mars och gäller barn i alla åldrar.

  Uppdaterad: 2021-03-17

 • Barnet skall vara hemma vid pågående symptom

  De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symptom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

  Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

  Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på tillkommen infektion och möjlig covid-19.

  Den pedagog som har huvudsaklig kontakt med barnet gör bedömningen.

 • När kan man återgå till grundskolan?

  Barnet skall stanna hemma två dagar efter symptomfrihet.

  Prov för pågående covid-19-infektion kan tas från 6 års ålder. Om prov är negativt kan barnet återgå till verksamheten när allmäntillståndet tillåter. Om prov för pågående covid-19-infektion är positivt behöver barnet stanna hemma från skolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symptomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skolan om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut. Testning och mer information hittar ni på 1177.se

 • Rutiner vid lämning och hämtning i Trosa kommun

  Samtliga lämningar och hämtningar till och från skola sker utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att gå in i skolans lokaler. Genom denna åtgärd är förhoppningen att den allmänna spridningen ska dämpas ytterligare.

 • Mötesstruktur för personal i Trosa kommuns skolor

  Under november månad skärper vi reglerna för gemensamma möten.

  • Inga fysiska möten i personalgrupper över skolenhetsgränserna/mellan enheter -  dessa möten/konferenser ska organiseras digitalt.
  • Möten lokalt på skolenheten sker i enlighet med rektors instruktioner - allt för att få så säkra möten som möjligt – även här kan digitala möten nyttjas då det är ett användbart alternativ. Betona vikten av att hålla avstånd kollegor emellan.
  • Skolkontorets möten som rektorsmöten, stabsmöte och samverkan genomförs digitalt.
  • Avböj om möjligt fysiska möten med externa gäster - erbjud telefonmöten eller digitala möten.  
 • Övriga åtgärder

  Vi har utökat våra städrutiner.

  Undervisning bedrivs i mindre grupper i den mån det går.

  Personal och elever har tillgång till att tvätta eller desinfektera händerna och vi påminner varandra om att göra det ofta.

  Barnen äter i sitt klassrum delar av veckan för att glesa ut matsalen.

 • Relaterade länkar