Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommunernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla.

 • Hur beslut kan överklagas

  Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighetsprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

 • Tillkännagivande av justerade protokoll

  Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

  Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-24Öppnas i nytt fönster
  Anslås: 2022-10-24
  Nedtas: 2022-11-15

  Vård- och omsorgsnämnden 2022-10-12Öppnas i nytt fönster
  Anslås: 2022-10-20
  Nedtas: 2022-11-11

  Teknik- och servicenämnden 2022-10-13Öppnas i nytt fönster
  Anslås: 2022-10-19
  Nedtas: 2022-11-10

  Valberedningen/arvodeskommittén 2022-10-17
  Anslås: 2022-10-19
  Nedtas: 2022-11-10

  Kommunfullmäktige 2022-10-12Öppnas i nytt fönster
  Anslås: 2022-10-18
  Nedtas: 2022-11-09

  Kommunstyrelsens ekoutskott 2022-10-10
  Anslås: 2022-10-13
  Nedtas: 2022-11-04

  Humanistiska nämndens individ- och familjeutskott 2022-10-11
  Anslås: 2022-10-12
  Nedtas: 2022-11-03

  Miljönämnden 2022-10-11Öppnas i nytt fönster
  Anslås: 2022-10-11
  Nedtas: 2022-11-02

  Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-04Öppnas i nytt fönster
  Anslås: 2022-10-07
  Nedtas: 2022-11-01

  Kommunstyrelsen 2022-09-28
  Anslås: 2022-10-05
  Nedtas: 2022-10-27

  Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-09-16
  Anslås: 2022-09-30
  Nedtas: 2022-10-22

 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

  Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 9 november kl. 19:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan sammanträdet.

 • Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden
 • Kungörelse av kommunens föreskrifter
 • Övriga kungörelser

  UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING

  Förslag till detaljplan för del av Trosa 11:1 m.fl, Rådmansbackarna, Trosa kommun, dnr SBN 2021/26

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-08-30 § 59 att skicka ut förslag till detaljplan för del av Trosa 11:1 m.fl, Rådmansbackarna, på granskning.

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt område för verksamheter, handel samt en ny vårdcentral och bostäder vid entrén till Trosa. Inom planområdet avsätts även omfattande ytor för rekreationsstråk längs Trosaån, odlingslotter samt dagvattenhantering. Nya gator och gång- och cykelkopplingar möjliggörs där infart till området för fordonstrafik kan ske både från norr och söder. Bebyggelsens placering och utformning anpassas utifrån närheten till väg 218 samt för att minimera den visuella påverkan på Trosaåns dalgång, riksintresse för kulturmiljövården.

  Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Granskning pågår mellan den 27 oktober och 17 november 2022. Planhandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på Trosa kommuns hemsida www.trosa.se/radmansbackarna, på Stadsbiblioteket i Trosa, bibliotek Navet i Vagnhärad samt på Samhällsbyggnadskontoret på Västra Långgatan 5. Handlingar i pappersform kan beställas från kommunen.

  Synpunkter
  Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 2022-11-17 och skickas till: detaljplan@trosa.se eller till: Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 619 80, Trosa.

  Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap. § 19 Plan- och bygglagen).

  Insända synpunkter kommer att redovisas och besvaras i ett granskningsutlåtande under nästa skede i planprocessen. Insända synpunkter blir en offentlig handling och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur Trosa kommun hanterar personuppgifter här.

  Frågor
  Frågor rörande detaljplanen besvaras av planchef Linda Axelsson tel. 0156-520 00 eller detaljplan@trosa.se

 • Överförmyndarens mottagningstid

  Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

  Överförmyndarens mottagningstid

 • Samråd och kungörelser