Krisberedskap

Brådskande? Ring 112

Sörmlandskustens räddningstjänst
Växel: 0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se
www.skrtj.se

Jourhavande insatsledare
Tel: 0155-24 75 18

Informationsnummer 113 13
Nödnummer 112
Polisen 114 14

Sjukvårdsrådgivning 1177

Kris = samhällsstörning

"Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet." - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB -

Krisberedskap

Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Det moderna samhället skapar nya utmaningar och präglas bland annat av privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering. Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer som kort beskrivs nedan.

Ansvarsprincipen
Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen
Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen
Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

Individens ansvar

Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Hur kan du hantera en kris?

Vatten
Värme
Mat
Kommunikation
Så klarar du dig i 72 timmar

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2016-2020

Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun är beslutat av kommunfullmäktige och styr vårt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor. Varje kommun i Sverige ska enligt lag ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Det är kommunstyrelsen som beslutar om handlingsprogrammet under varje mandatperiod. Ta del av handlingsprogammet

Krisinformation

Dinsäkerhet.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB  
Krisinformation.se - Nationell portal för krisinformation 
Skyddsnätet - Allt om din personliga säkerhet på ett ställe 
Folkhälsomyndigheten 
Socialstyrelsen 
Läkemedelsverket 
1177 - Råd om vård på webb och telefon 
Vattenfall: aktuella elavbrott/strömavbrott 
Ring Vattenfall: 020-82 58 58 
Energimyndigheten: När det blir elavbrott  
Vägverkets halkprognos 
Läget på vägarna