Polisens medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarna i Trosa kommun uttryckte inför 2017 att man vill att polisen och kommunen ska prioritera trafiksituationen och trafikanternas beteende i kommunen. I slutet av 2017 genomfördes en trygghetsmätning bland kommunens invånare. Syftet med mätningen är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av brott, trygghet och upplevelser av polisens insatser. Resultatet utgör en del av den lokala lägesbilden och ligger till grund för planeringen av polisens och kommunernas brottsförebyggande verksamhet.

Inom ramen för Medborgarlöftet 2017, vilket syftade till att förebygga vidare brott och öka tryggheten och säkerheten i trafikmiljön, har polisen och kommunen genomfört följande aktiviteter:

•    Polisen har genomfört 64 trafikkontroller under året. I kontrollerna upptäcktes 21 personer som misstänkts för alkoholrattfylleri och 12 personer som misstänkts för drograttfylleri. Ordningsböter har utfärdats till 92 personer för olika brott, huvudsakligen trafikbrott.

•    Kommunen har genomfört hastighetssänkning på Gnestavägen från 50 km/h till 40 km/h. Trottoaren utmed Skolgatan till Vitalisskolan har breddats till gång- och cykelväg. Trafiksäkerhetsarbetet på Centrumvägen påbörjades 2017 och slutförs 2018. Ombyggnad av Gärdesvägens ena trottoar till gång- och cykelväg påbörjades hösten 2017. På Stensundsvägen flyttades ett övergångsställe för bättre säkerhet, samtidigt utrustades övergångsstället med Safe Crossing (FIVÖ). Vi har även genomfört trafikmätningar på 15 platser.

•    Medborgarna har under året kunnat kommunicera sina synpunkter till polisen genom polisen.se, Facebook, Instagram, telefon samt på poliskontoret i Vagnhärad och vid de dagliga mötena i lokalsamhället. Kommunen har fått synpunkter om trafik via trosa.se, där det även sammanställning och svar över synpunkter finns presenterade.

•    Polisen och kommunen har tillsammans med flera andra aktörer träffats i de tre trafikråd som genomförts under året. Mötena har bland annat resulterat i beslut om huvudled Gnestavägen samt ersätta stopplikt med väjningsplikt vid utfart från Vagnhärads torg. Vissa synpunkter från deltagande har hanterats på mötena, ärenden gällande Trafikverkets vägnät har skickats till dem.

Trygghetsmätningen och Medborgarlöfte 2018

Den senaste trygghetsmätningen visar att den upplevda tryggheten ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare år. Trygghetsmätningen har genomförts på initiativ från polisen som genomfört dessa regelbundet sedan 2008. I den senaste mätningen 2017, tillfrågades 3000 personer i lokalpolisområde Nyköping (Gnesta, Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommun) om sin upplevda trygghetsituation i sina lokalområden. I mätningen svarade 1956 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 65 %.

Det som huvudsakligen sticker ut i Trosa kommun är att allmänheten tycker att bilar kör för fort och att man anser att det blivit ett ökande problem att buskörs i tätorten, jämfört med förra mätningen (2015). För att svara upp mot detta förnyar polisen och kommunen sitt medborgarlöfte och vi vill genom våra åtgärder bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö i Trosa kommun. Därför lovar polisen och kommunen:

•    Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden

•    Att kommunen ska genomföra trafikförbättrande åtgärder samt översyn av gällande hastighetsbegränsningar och trafikregler

•    Att polisen och kommunen träffas kontinuerligt i ett trafikråd och där delar information samt tar del av medborgarnas synpunkter och väger in dem i det fortsatta arbetet med tryggheten och säkerheten i trafiken.

Läs mer om medborgarlöftet