Trosaåns fiskevårdsområde

inklusive vatten runt Öbolandet samt fiskeregler

Trosaåns Fiskevårdsområde (FVO) tillsammans med Trosa kommun och Trosa Amatörfiskeklubb (TAFK) arbetar aktivt för att främja växt - och djurlivet inom FVO. Arbetet syftar till att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske.

FVO sträcker sig från Husby Kvarn i Vagnhärad till utanför Öbolandet i Trosa, men fiskekortet reglerar endast fiske till Trosaåns utlopp vid Smörbyttan,  där allmänt vatten tar vid. Alla fiskevattenägare inom fiskevårdsområdet är medlemmar i Fiskevårdsområdesföreningen.

Karta över fiskevårdsområdet och gällande regler

Följande är tillåtet:

 • Handredskapsfiske med fiskekort  under tiden 1 januari-14 september. Fiskekort skall medföras vid allt fiske och uppvisas tillsammans med giltig legitimation på anmodan.
 • Fiske med ETT SPÖ, drag, fluga eller mete med EN krok (drag med flera fabriksmonterade krokar tillåtet, tex en wobbler med fler än en krok).
 • Behålla max en lax eller öring per dag.
 • Behålla max 3 gösar per dag.
 • All fisk som skall behållas avlivas omedelbart.
 • Minimimått, se nedan.
 • Fisk, som ej skall behållas, återutsätts varsamt.

Alla som fiskar är skyldiga att kunna gällande regler innan fisket börjar.

Minimimått

Följande är förbjudet:

 • Allt fiske 15 september-31 december. Gäller hela Trosaåns FVO (se karta nedan). Denna fredning är upprättad av Trosaåns FVO, Fiskeriverket (FIFS 2004:36) samt Länsstyrelsen Södermanlands län.
 • Observera! Andra fiskemetoder än de angivna som tillåtna ovan är helt förbjudna, t ex avarter likt nätfiske, långrev, ryckfiske, sänkhåv, kastnät (t ex för betesfisk), trolling, gäddsaxar, utterbräda, angelfiske, och användande av huggkrok är totalt förbjudet under hela året.
 • Fiskeförbud gäller från dammen i Vagnhärad till gångbron under järnvägen samt i forsen vid Trosa Kvarn. Detta gäller året runt.
 • Att fiska från båtar och broar över Trosaån är förbjudet
 • Skräpa ner i och utmed ån.

Trosaån bevakas av ett antal utbildade tillsynspersoner, som så gott som varje dag gör kontroller av fisket. Dessa har befogenheter, som tillhör tillsynsarbetet. Överträdelser av fiskereglerna beivras genom kontroll och åtgärd. Polis samt kustbevakning kan tillkallas vid behov. Beslag av utrustning kan komma att ske.

Alla intäkter från fiskekorten går till fiskevårdande arbete, t.ex. utsättningar, utbildning mm. FVO, Trosa Amatörfiskeklubb samt Trosa Kommun bedriver ett aktivt arbete med att förbättra förutsättningar för all fisk, övriga djur och växter genom ambitionen att restaurera Trosaån och skapa fredningsområden för lekande fisk. För att underhålla den befintliga havsöringsstammen sätts det årligen ut omkring 2-3 000 stycken havsöringar i ån.

Fiskekort

Fiskekort köps digitalt via ifiske.se

 

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se