Miljö- & hälsoskydd

Miljöskydd - för att skydda människor och vår miljö

Miljöskydd - för att skydda människor och vår miljö

Arbetet med miljöskydd innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken. Miljökontoret ser till att miljöbalken och följdlagstiftningen efterlevs inom olika verksamheter för att skydda människa och miljö.

Hälsoskydd - hindrar skador för hälsan

Hälsoskydd - hindrar skador för hälsan

Hälsoskydd kan t.ex. vara tillsyn av hygienlokaler, förskolor och bostäder. Frågor som berörs är bl.a. radon, allergi, buller, ventilation, mögel, lukt, tobaksrökning, smittspridning, strålning, temperatur m.m.

Bostadsmiljö

Bostadsmiljö

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv. Därför är en bra inomhusmiljö mycket viktig. Fukt, otillräcklig ventilation och bullerstörningar är exempel på hälsorisker som kan uppstå i en bostad.

Djur

Djur

Husdjur är det många som har och ibland kan de orsaka besvär som t.ex. allergi, skada eller ibland bara vara väldigt irriterande för andra. Något att tänka på är att det kan krävas tillstånd för att få ha husdjur.

Dricksvatten

Dricksvatten

Dricksvatten räknas som ett livsmedel och det ställs höga krav på beredning och distribution av dricksvatten. Undantagna är enskilda brunnar och mindre vattenverk som inte används i kommersiell eller offentlig verksamhet.

Enskilt avlopp = små avlopp

Enskilt avlopp = små avlopp

Innan du anlägger en avloppsanläggning skall du anmäla det till miljökontoret. Även när du vill renovera eller ändra en befintlig avloppsanläggning krävs en ny anmälan. Kontakta alltid kommunen i god tid innan du anlägger ett nytt avlopp eller ändrar det gamla.

Livsmedel

Livsmedel

Information till dig som tänker starta en verksamhet som hanterar livsmedel eller om du redan driver en livsmedelsanläggning.

Serverings-/alkoholtillstånd

Serverings-/alkoholtillstånd

Tillstånd för alkoholservering/försäljning söks hos Miljökontoret i Trosa kommun. Alla som avser att servera och/eller sälja alkohol ska ha ett tillstånd för verksamheten.

Värmepump

Värmepump

En värmepump utnyttjar värme i berggrund, jord, vatten eller luft för uppvärmning av bostäder.

Vanliga miljöfrågor

Vanliga miljöfrågor

Vanliga miljöfrågor

Taxor & avgifter

Taxor & avgifter

De avgifter kommunen tar ut för renhållning, vatten och avlopp får enligt lagen endast användas för just dessa verksamheters kostnader. Detta innebär att kommunen inte har rätt att höja avgifterna för exempelvis renhållning, för att finansiera extra lärartjänster inom skolan.

Överklaga beslut

Överklaga beslut

Hur gör man om man vill överklaga miljönämndens beslut eller klaga på handläggningen?

Blanketter & e-tjänster

Blanketter & e-tjänster

Miljö, livsmedel, serveringstillstånd och hälsoskydd.