Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kvalitetskrav som ställs finns i dricksvattenföreskriften SLVFS 2001:30.

Ett glas med gott vatten

Dricksvatten räknas som ett livsmedel och det ställs höga krav på beredning och distribution av dricksvatten. Undantagna är enskilda brunnar och mindre vattenverk som inte används i kommersiell eller offentlig verksamhet.

Ansvarig för det kommunala dricksvattnet är tekniska kontoret.

Har ni frågor kring det kommunala dricksvattnet kontakta i första hand tekniska kontoret. En del får sitt vatten från mindre vattenverk som drivs privat. Dessa vattenverk omfattas också av dricksvattenföreskrifterna. Miljökontoret bedriver tillsyn över vattenverk som tillhandahåller vatten kommersiellt och offentligt eller i en omfattning större än 10 kubikmeter vatten per dygn. Vattenverk som omfattas av dricksvattenföreskrifterna måste registreras som livsmedelsanläggning. Verksamhetsutövaren ska ha ett system för egenkontroll och utföra regelbunden provtagning. Analysresultaten skickas till miljökontoret.

Enskild brunn

Många har en egen vattentäkt i form av grävda eller borrade brunnar. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalité men miljökontoret fungerar som rådgivare när det gäller vattenkvalitén. Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalité, men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Även problem med höga metallhalter kan förekomma. Grävda brunnar har högre andel, ca 35 %, otjänligt dricksvatten jämfört med borrade brunnar där ca 10 % har otjänligt vatten (Socialstyrelsen 2007).

Sedan 2014 är det Livsmedelsverket som ansvarar för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar. 

Provtagning egen brunn

Dricksvattnet bör analyseras vart tredje år hos ett ackrediterat dricksvattenlaboratorium. Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst varje år. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Se lista nedan över ackrediterade dricksvattenlaboratorium. 

Mer information

Att anlägga egen brunn
Sköt om din brunn  
Råd om enskild dricksvattenförsörjning
Lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier

Kontakt

Susanne Rosqvist
Miljöchef
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se